Hoàng Phan Thái
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Thuận Hóa

Điểm cuối: Đường Võ Xuân Lâm

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Hoàng Phan Thái (1819 – 1865), người làng Cổ Đan, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; hiệu là Đại Hưu; ông nổi tiếng thông minh và học giỏi từ lúc còn nhỏ; lớn lên thi đậu đầu xứ nên được gọi là Đầu Xứ Thái.

Sống dưới thời Tự Đức và nhìn xa thấy rộng về thời cuộc, ông có khuynh hướng canh tân, từng đề xuất việc lập tân đảng để đưa nước nhà tiến bộ trên đường văn minh. Ông mất năm 1865.

Phan Bội Châu gọi Hoàng Phan Thái là “Cách Mạng Khai Sơn Chi Tổ”.

 Bản in]