Hướng dẫn: Lựa chọn phương án đánh giá và bấm vào nút "Ý kiến" tương ứng để đánh giá chất lượng phục vụ của các cơ quan chuyên môn. Xem tổng hợp kết quả đánh giá: Bấm vào nút "Kết quả".

Đánh giá sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

1. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

2. Sở Tài nguyên và Môi trường

3. Sở Ngoại vụ

4. Sở Văn hóa và Thể thao

5. Sở Xây dựng

6. Sở Công Thương

7. Sở Khoa học và Công nghệ

8. Sở Lao động - Thương binh và xã hội

9. Sở Tư pháp

10. Sở Thông tin và Truyền thông

11. Sở Du lịch

12. Sở Y tế

13. Ban Dân tộc tỉnh

14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15. Sở Tài chính

16. Sở Kế hoạch và Đầu tư

17. Sở Nội vụ

18. Sở Giáo dục và Đào tạo

19. Thanh tra tỉnh

20. Sở Giao thông Vận tải