Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh
  
Vui lòng xem tại file đính kèm
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]