Kế hoạch triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
  

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2016

 

Thực hiện quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra; Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; Thông báo số 19/TB-BCĐ ngày 10/3/2016 của Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 07/4/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản 2016.

 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh lập kế hoạch triển khai thực hiện đúng theo yêu cầu của phương án và các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra. Đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, Chi cục Thống kê các huyện, thị xã và thành phố Huế bám sát nội dung của phương án Tổng điều tra, kế hoạch triển khai, thực hiện các công việc đúng quy định.

 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CHÍNH TỔNG ĐIỀU TRA:

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ trì

Kiểm tra, báo cáo kết quả lập bảng kê Tổng điều tra

25/3-05/4/2016

BCĐ tỉnh, huyện, xã

Lập bảng kê các hộ mẫu được chọn của địa bàn mẫu. Rà soát, kiểm tra từng hộ mẫu thực tế tại địa bàn mẫu

15/4-05/5/2016

Cục Thống kê, Chi cục Thống kê

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản khu vực miền Trung và Tây nguyên tại Huế

25/4-29/4/2016

BCĐ Trung ương, Cục Thống kê

Tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng

10/5-25/5/2016

BCĐ huyện, Chi cục Thống kê, BCĐ xã

Tập huấn BCĐ, Tổ thường trực cấp huyện, Chi cục Thống kê

25/5-29/5/2016

BCĐ, Tổ thường trực tỉnh, Cục Thống kê

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ trì

Tập huấn BCĐ cấp xã, điều tra viên, tổ trưởng

01/6-25/6/2016

Cục Thống kê, BCĐ huyện, Chi cục Thống kê

Phân phối biểu mẫu phiếu điều tra, văn phòng phẩm và các tài liệu liên quan về các địa phương, điều tra viên, tổ trưởng

10/6-25/6/2016

Cục Thống kê, BCĐ huyện, xã; Chi cục Thống kê

Cập nhật địa bàn và đơn vị điều tra (hộ và trang trại) phát sinh sau thời điểm lập bảng kê

25/6- 30/6/2016

BCĐ huyện, xã; Chi cục Thống kê

Triển khai công tác tuyên truyền ở các cấp tỉnh, huyện, xã

20/6-05/7/2016

BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục Thống kê, Chi cục Thống kê

Triển khai thu thập số liệu tại các đơn vị điều tra toàn bộ

01/7-20/7/2016

BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục Thống kê, Chi cục Thống kê

Triển khai thu thập số liệu tại các đơn vị điều tra mẫu

01/7-30/7/2016

BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục thống kê, Chi cục Thống kê

Giám sát, kiểm tra tại các địa bàn điều tra

01/7-30/7/2016

BCĐ tỉnh, huyện, xã; Cục Thống kê, Chi cục Thống kê

Báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ Tổng điều tra

05/7-20/7/2016

BCĐ tỉnh, Cục Thống kê, BCĐ huyện, Chi cục Thống kê

Phúc tra các đơn vị điều tra đối với phiếu điều tra toàn bộ

20/7-15/8/2016

BCĐ Trung ương

Tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu cấp xã

20/7-05/8/2016

Chi cục Thống kê, BCĐ xã

Tổ chức nghiệm thu cấp xã

06/8-20/8/2016

BCĐ huyện, Chi cục Thống kê, BCĐ xã

Tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu cấp huyện

05/8-20/8/2016

Chi cục Thống kê

Tổ chức nghiệm thu cấp huyện

21/8-15/9/2016

BCĐ tỉnh, Cục Thống kê

Tổng hợp nhanh các chỉ tiêu chủ yếu cấp tỉnh

25/8-15/9/2016

BCĐ tỉnh, Cục Thống kê

Tổ chức nghiệm thu cấp tỉnh

15/9-30/11/2016

BCĐ Trung ương, Tổng cục Thống kê

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

Cơ quan

chủ trì

Công bố số liệu tổng hợp nhanh

01/12-15/12/2016

BCĐ tỉnh, Cục Thống kê

Phân tích kết quả Tổng điều tra

30/5-30/7/2017

Cục Thống kê

 

 

 

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, có nội dung điều tra rộng và phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, đơn vị khác nhau. Yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các cấp, Cục Thống kê, Chi cục Thống kê thực hiện đúng phương án, quy trình áp dụng cho Tổng điều tra; bám sát kế hoạch triển khai, đảm bảo đúng tiến độ, thực hiện thành công Tổng điều tra.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]