Họp Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh
  

Chiều ngày 5/4, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh đã chủ trì buổi họp với các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế để triển khai các nhiệm vụ công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh), để đảm bảo tốt cho công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản trên toàn tỉnh, đến nay Cục thống kê đã hoàn thành việc lập bảng kê địa bàn điều tra và tiến hành chọn hộ điều tra địa bàn mẫu theo quy định của Trung ương.

Theo đó, số lượng địa bàn tổng điều tra năm 2016 của toàn tỉnh là 1.173 địa bàn với 170.159 hộ điều tra toàn bộ. Trong đó, khu vực nông thôn 991 địa bàn, 145.446 hộ; thành thị 182 địa bàn, 24.713 hộ.

Kết luận tại buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu Cục Thống kê kịp thời tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn tỉnh, làm cơ sở cho các ngành địa phương  triển khai, thực hiện phương án Tổng điều tra của Ban chỉ đạo Trung ương đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian đề ra; đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn về Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản cho đội ngũ điều tra viên của các địa phương…Các thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh, theo nhiệm vụ được phân công, chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo địa phương để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc Tổng điều tại các địa phương...

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]