Uỷ ban Khởi nghĩa tỉnh Thừa Thiên (20/8/1945)
  
 
 

Chủ tịch
TỐ HỮU

Phó Chủ tịch
HOÀNG ANH

 
 
 
Uỷ viên
LÊ TỰ ĐỒNG
Uỷ viên
LÊ KHÁNH KHANG
Uỷ viên
HOÀNG PHƯƠNG THẢO
Uỷ viên
NGUYỄN SƠN

 

 Bản in]