Đặc điểm chung về hình thái vùng biển ven bờ cấu tạo đá granit

  

Vùng biển ven bờ cấu tạo đá granit thuộc loại mài mòn, khúc khuỷu. Bề mặt sườn bờ ngầm thềm lục địa ít bằng phẳng và dốc. Độ dốc đáy biển dao động trong khoảng 0,035-0,287. Về trầm tích, ngoài trầm tích hạt thơ cát, cuội, tảng, còn có nhiều rạn san hô rộng từ 10-20m đến 100-200m. Cách mũi cửa Khém, xã Lộc Hải khoảng 600 m có đảo Sơn Chà rộng 160 ha.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]