DANH SÁCH CÁC XẪ BIÊN GIỚI

 

STT

TÊN XÃ

TÊN HUYỆN

GHI CHÚ

1.

A Đớt

A Lưới

Biên giới Việt Nam- Lào

2.

A Roàng

A Lưới

Biên giới Việt Nam< - Lào

3.

Đông Sơn

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

4.

Hồng Bắc

A Lưới

Biên giới Việt Nam- Lào

5.

Hồng Thái

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

6.

Hồng Thượng

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

7.

Hồng Thủy

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

8.

Hồng Trung

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

9.

Hồng Vân

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

10.

Hương Nguyên

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

11.

Hương Phong

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào

12.

Nhâm

A Lưới

Biên giới Việt Nam - Lào