Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 từ 01/8
  
Cập nhật:08/07/2019 4:37:56 CH

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan tổ chức thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.trên phạm vi toàn tỉnh

Mục đích việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá được chính xác thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh; làm cơ sở để đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các cấp, đồng thời làm cơ sở cho việc lập, điều chỉnh, quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong giai đoạn 2021 - 2030.

Nội dung kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất của từng đơn vị hành chính các cấp trong năm 2019, bao gồm: Diện tích các loại đất; diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học; tình hình sử dụng đất theo quy định...

Chỉ thị nêu rõ, thời điểm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất được thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh từ ngày 01 tháng 8 năm 2019. Số liệu kiểm kê đất đai năm 2019 được tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được quy định như sau: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16 tháng 01 năm 2020; Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 01 tháng 3 năm 2020; Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 2020; Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2020.

Kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 do ngân sách nhà nước đảm bảo, cân đối trong dự toán ngân sách được giao hàng năm

Chỉ thị cũng đã giao nhiệm vụ cho Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.


 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Chị thị Số 15/CT-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối