Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiệm kỳ 2016-2021
  
Cập nhật:04/05/2016 3:01:01 CH
Ngày 22/4/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định Phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và Công bố Danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo từng đơn vị bầu cử; cụ thể: (Xem chi tiết tại các file đính kèm)
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 1 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
2 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 2 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
3 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 3 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
4 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 4 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
5 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 5 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
6 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 6 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
7 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 7 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
8 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 8 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
9 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 9 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
10 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 10 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
11 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 11 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
12 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 12 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
13 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 13 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
14 Danh sách chính thức Những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 – Đơn vị bầu cử số 14 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]
Các bài khác