Trường Sơn
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Bình (Bưu địên)

Điểm cuối: Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim - A Ngo tại khu vực nhà Bà Nuôi

2. Sự kiện lịch sử gắn liền với con đường:

 Bản in]
Các bài khác