24 tháng 3
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Quốc lộ IA (km 865+360)

Điểm cuối: Khu dân cư khu vực 4

2. Sự kiện lịch sử gắn liền với con đường: Ngày Giải phóng quê hương Phú Lộc (ngày 24/3/1975).

 Bản in]