Huyện A Lưới

  

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH - NĂM MẤT

NGUYÊN QUÁN

TRÚ QUÁN TRƯỚC LÚC TỪ TRẦN

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

THỊ TRẤN A LƯỚI

1

Mẹ Kả Hà

(1920 - 1984)

Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

TT A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

202/QĐ-CTN

08/02/2017

2

Mẹ Kăn Khiên

(1920 - 1971)

Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

TT A Lưới, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

202/QĐ-CTN

08/02/2017

XÃ A NGO

3

Mẹ Kả Mô

(1907 - 1994)

A Ngo, A Lưới, Thừa Thiên Huế

A Ngo, A Lưới, Thừa Thiên Huế

522 KT/CTN

27/08/1995

XÃ HỒNG HẠ

4

Mẹ Lê Thị Mật (Kăn Phăng)

(1912 - 1990)

Hồng Hạ, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Hồng Hạ, A Lưới, Thừa Thiên Huế

1233/QĐ-CTN

24/06/2015

5

Mẹ Kăn Ming (Chương)

(1932 - )

Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

2944/QĐ-CTN

24/12/2015

XÃ HỒNG KIM

6

Mẹ Kả Bưởi

(1927 - 1997)

Hồng Kim, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Hồng Kim, A Lưới, Thừa Thiên Huế

1306 KT/CTN

23/07/1997

7

Mẹ Kả Khin

(1921-)

Xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

1434 QĐ/CTN

25/11/2005

8

Mẹ Kăn Chưa

(1917-)

Hồng Kim, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Hồng Kim, A Lưới, Thừa Thiên Huế

902/QĐ-CTN

18/06/2009

9

Mẹ Kăn Plôh

(1920-)

Hồng Kim, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Hồng Kim, A Lưới, Thừa Thiên Huế

1231/QĐ-CTN

24/06/2015

XÃ HỒNG THƯỢNG

10

Mẹ Kăn Hy

(1907 - 1997)

Hồng Thượng, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Phú Thượng, Phú Vinh, A Lưới, Thừa Thiên Huế

438 KT/CTN

24/04/1995

11

Mẹ Kăn Xiếp

(1930-)

Hồng Thượng, A Lưới, Thừa Thiên Huế

A Hồng Thượng, Lưới, Thừa Thiên Huế

1231/QĐ-CTN

24/06/2015

12

Mẹ Kăn Mia

(1922 - 1992)

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

2944/QĐ-CTN

24/12/2015

13

Mẹ Kăn Mòm

(1912 - 1975)

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

2944/QĐ-CTN

24/12/2015

14

Mẹ Kăn Kia

(1897 - 1962)

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Thượng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

202/QĐ-CTN

08/02/2017

XÃ HỒNG THỦY

15

Mẹ Kả Hằn

(1905 - 1985)

Đồng Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Hồng Thủy, A Lưới, Thừa Thiên Huế

522 KT/CTN

27/08/1995

16

Mẹ Kả Khi

(1905 - 1989)

Hồng Thủy, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Hồng Thủy, A Lưới, Thừa Thiên Huế

522 KT/CTN

27/08/1995

17

Mẹ Cả Phương

(1910 - 1985)

Xã Đông Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

202/QĐ-CTN

08/02/2017

18

Mẹ Cả Roàng

(1911 - 1954)

Xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hồng Thủy, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

202/QĐ-CTN

08/02/2017

XÃ HƯƠNG NGUYÊN

19

Mẹ Lê Thị Un

(1921 - 2012)

Xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

379/QĐ-CTN

09/03/2018

XÃ BẮC SƠN

20

Mẹ Kăn Chong

(1919 - 1982)

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

522 KT/CTN

27/08/1995

21

Mẹ Kăn Đăng

(1917 - 1960)

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

522 KT/CTN

27/08/1995

22

Mẹ Kăn Mới

(1921 - 1965)

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

522 KT/CTN

27/08/1995

23

Mẹ Kăn Mừ Ưm

(1920 - 1990)

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Bắc Sơn, A Lưới, Thừa Thiên Huế

522 KT/CTN

27/08/1995

24

Mẹ Kả Đoàn

(1890 - 1945)

Xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Bắc Sơn, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

202/QĐ-CTN

08/02/2017

XÃ NHÂM

25

Mẹ Căn Phơ

(1917 - 2002)

Hồng Kim,A Lưới, Thừa Thiên Huế

Nhâm, A Lưới, Thừa Thiên Huế

1233/QĐ-CTN

24/06/2015

XÃ HƯƠNG LÂM

26

Mẹ Kăn Gương

(1909-?)

Hương Lâm, A Lưới, Thừa Thiên Huế

Hương Lâm, A Lưới, Thừa Thiên Huế

438 KT/CTN

24/04/1995

27

Mẹ Kăn Đưn (Hồ Thị Mâu)

(1908 - 1998)

Xã Hương Lâm, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

Xã Hương Lâm, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

379/QĐ-CTN

09/03/2018

XÃ SƠN THỦY

28

Mẹ Trần Thị Nai

(1910 - 1967)

Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế

Sơn Thủy, A Lưới, Thừa Thiên Huế

1233/QĐ-CTN

24/06/2015

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác