PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri tại Kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa VII

Cử tri huyện Nam Đông: Công trình Thủy điện Thượng Nhật thi công trên địa bàn huyện Nam Đông vừa qua đã tiến hành đo đạc, kiểm kê tài sản trên đất và thực hiện công khai phương án đền bù. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện đền bù, hỗ trợ cho người dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đền bù để nhân dân ổn định cuộc sống.
07/12/2019

Dự án Thủy điện Thượng Nhật được UBND huyện ban hành Thông báo số 60/TB-UBND ngày 21/05/2018 về việc chủ trương thu hồi đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, được Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư dự án (Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền trung Việt Nam), UBND các xã có liên quan tổ chức hướng dẫn kê khai đất đai, kiểm đếm tài sản thiệt hại của các hộ gia đình, cá nhân có liên quan. Tuy nhiên, Chủ đầu tư dự án đã có Văn bản số 48/2018/MVC-CV về việc tạm ngưng công tác kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái đinh cư dự án thủy điện Thượng Nhật. Đến tháng 6/2019, Chủ đầu tư dự án mới bàn giao lại hồ sơ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng, cụ thể:

- Hạng mục lòng hồ: Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất nhận lại hồ sơ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng; tổng số hộ bị ảnh hưởng: 151 hộ với 308 thửa đất, trong đó: Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 30 hộ với 33 thửa đất. Đang công khai phương án đất và tài sản gắn liền với đất tại UBND xã  cho 92 hộ với 116 thửa đất; đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất cho 24 hộ với 31 thửa đất; đã chi trả trước (chưa qua thẩm định, phê duyệt) tiền bồi thường, hỗ trợ cho 121 hộ với tổng số tiền là 18.138.282.000 đồng.

- Hạng mục đường dây 35 KV đấu nồi vào lưới điện Quốc gia: Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất nhận lại hồ sơ địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng; tổng số hộ bị ảnh hưởng: 94 hộ với 282 thửa đất, đi qua địa bàn của 03 địa phương gồm Thượng Nhật, Hương Hòa và thị trấn Khe Tre, trong đó:

+ Xã Thượng Nhật bị ảnh hưởng 45 hộ với 103 thửa đất: Đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 25 hộ với 53 thửa đất. Đang công khai phương án đất và tài sản gắn liền với đất tại UBND xã  cho 16 hộ với 36 thửa đất; đang thẩm định điều kiện bồi thường về đất cho 3 hộ với 11 thửa đất; đã chi trả trước (chưa qua thẩm định, phê duyệt) tiền bồi thường, hỗ trợ cho 36 hộ với tổng số tiền là 452.200.000 đồng.

+ Xã Hương Hòa bị ảnh hưởng 45 hộ với 170 thửa đất (bao gồm 23 thửa đất trồng lúa): Đã phê duyệt  phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 40 hộ với 136 thửa; Đang công khai phương án đất và tài sản gắn liền với đất tại UBND xã  cho 4 hộ với 10 thửa; đã chi trả trước (chưa qua thẩm định, phê duyệt) tiền bồi thường, hỗ trợ cho 44 hộ với tổng số tiền là 1.418.619.000 đồng (còn 01 hộ đã điều chỉnh tuyến).

+ Thị trấn Khe Tre bị ảnh hưởng 04 tổ chức và hộ gia đình với 09 thửa đất: Đã phê duyệt  phương án bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất cho 04 tổ chức và hộ gia đình với 09 thửa đất. Đã chi trả trước (chưa qua thẩm định, phê duyệt) tiền bồi thường, hỗ trợ cho 03 tổ chức, hộ gia đình với tổng số tiền là 36.026.000 đồng.

- Vướng mắc, tồn tại

+ Hạng mục lòng hồ: Còn lại 30 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do Chủ đầu tư chi trả trước (chưa qua thẩm định, phê duyệt) với các lý do chủ yếu: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thấp và một số hộ đề nghị đo đạc lại diện tích đất bị ảnh hưởng. Một số hộ không nhận tiền bồi thường vì diện tích còn lại (không nằm trong vùng ngập) nhỏ, bị cô lập về đường sản xuất, kiến nghị thu hồi và đền bù hết diện tích thửa đất. Huyện đang tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ thẩm định điều kiện bồi thường về đất của 32 hộ với 38 thửa đất để trình thẩm định điều kiện bồi thường, trong đó có 17 hộ với 21 thửa đất có diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn nhau.

+ Hạng mục đường dây 35 KV đấu nồi vào lưới điện quốc gia

 Xã Thượng Nhật: Còn lại 09 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ  do Chủ đầu tư chi trả trước (chưa qua thẩm định, phê duyệt) với các lý do chủ yếu: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thấp (có 02 hộ đã bàn giao mặt bằng). Hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất trồng cây lâu năm và đất trồng rừng bằng 30% mức bồi thường thu hồi đất là thấp, mặc dù Chủ đầu tư đã hỗ trợ thêm 20% so với quy định theo Công văn số 83/CV-MVC-2019 ngày 30/8/2019 của Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Miền trung Việt Nam. Một số hộ đề nghị đo đạc lại diện tích đất bị ảnh hưởng bằng thước dây, đề nghị nâng tuổi cây keo do kiểm kê đã lâu và đề nghị Chủ đầu tư thỏa thuận với dân; 02 hộ với 02 thửa đất đo đạc lại phạm vi ảnh hưởng chưa cung cấp bản đồ.

Thị trấn Khe Tre: Còn lại 01 hộ chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ do Chủ đầu tư chi trả trước (chưa qua thẩm định, phê duyệt) với lý do: Đơn giá bồi thường, hỗ trợ không phù hợp nhưng đã bàn giao mặt bằng.

Tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nam Đông triển khai các nội dung sau:

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ đã tổ chức họp, lấy ý kiến trình thẩm định, phê duyệt; đối với các hộ đã thẩm định điều kiện bồi thường về đất, đẩy nhanh công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân, trình cơ quan có liên quan thẩm định, phê duyệt và chi trả tiền bồi thường theo quy định.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát, hoàn thiện hồ sơ các thửa đất còn lại trình thẩm định điều kiện bồi thường về đất đối với các thửa đất chưa thu thập đầy đủ hồ sơ.

- Đôn đốc UBND xã Thượng Nhật giải quyết ranh giới đối với các thửa đất có diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn nhau của 17 hộ với 21 thửa đất, nhằm thống nhất số liệu diện tích đất của từng hộ gia đình để hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định theo quy định.

- Yêu cầu Chủ đầu tư làm việc với đơn vị đo đạc kiểm tra lại diện tích ảnh hưởng của các hộ kiến nghị đo đạc lại diện tích đất bị ảnh hưởng, diện tích bị cô lập không có đường sản xuất và cung cấp bản đồ các hộ đã đo đạc lại.

- Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư, UBND các xã liên quan và các đoàn thể cấp xã tổ chức họp, qua đó tuyên truyền, vận động các hộ kiến nghị về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhận tiền và bàn giao mặt bằng để Chủ đầu tư thực hiện dự án theo chủ trương.

<< < 1 2 3 4 > >>