PHỤC VỤ CÁC KỲ HỌP
<< < 1 2 3 4 > >>

Giải trình ý kiến cử tri

Trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VIII

7. Cử tri thành phố Huế: Đề nghị điều chỉnh hợp lý phí vệ sinh môi trường giữa các hộ gia đình đông người và hộ gia đình ít người và cần áp dụng chế tài đối với những hộ dân không đóng phí vệ sinh môi trường vì hiện nay nhiều hộ dân không đóng phí.
08/12/2022

Trả lời:

a) Về việc điều chỉnh hợp lý phí vệ sinh môi trường giữa các hộ gia đình:

Căn cứ Luật Phí, lệ phí có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017 thì phí vệ sinh môi trường được chuyển thành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.

Về nguyên tắc, giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt được tính đúng, tính đủ để thu từ đối tượng xả thải.

Qua khảo sát thực tế thì rác thải sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình khá tương đồng về mặt khối lượng (là các chất thải thải ra môi trường trong cuộc sống hàng ngày như bao ni lông, vỏ chai, thức ăn, vỏ trái cây, các đồ vật không sử dụng…); Bên cạnh đó, do điều kiện kỹ thuật, năng lực quản lý, nguồn kinh phí và nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Chính quyền các địa phương chưa có đủ lực lượng để kiểm tra việc xả rác của các hộ dân trên địa bàn nên việc xác định chính xác khối lượng xả thải của hộ gia đình cá nhân gặp rất nhiều khó khăn.

Mặt khác, do chưa có dữ liệu khoa học thống kê khối lượng rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình đông người và hộ gia đình ít người nên hiện nay mức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt thực hiện thông qua hình thức khoán khối lượng rác thải hàng tháng. Việc khoán khối lượng rác để thu giá dịch vụ cho các hộ gia đình không tránh khỏi những bất cập như chưa xác định chính xác khối lượng xả thải của các hộ gia đình, chưa phân biệt được khối lượng xả thải của các hộ gia đình đông người và hộ gia đình ít người…

Để kịp thời khắc phục những bất cập theo phản ánh của cử tri, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với UBND cấp huyện triển khai công tác phương án giá cụ thể giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan để xác định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường theo một trong các hình thức như sau:

- Thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt. Giá bán bao bì bao gồm giá thành sản xuất bao bì và giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

- Thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt;

- Thông qua việc cân xác định khối lượng chất thải rắn sinh hoạt (đối với các cơ quan, tổ chức) hoặc các hình thức khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

b) Về chế tài đối với những hộ dân không đóng phí vệ sinh môi trường:

Hiện nay, pháp luật chỉ quy định về xử lý hành chính đối với hành vi xả thải không đúng nơi quy định; chưa có chế tài xử lý đối với hành vi không chi trả giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các hộ gia đình cá nhân.

Do đó, để khắc phục tình trạng hộ dân không đóng phí vệ sinh môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các tổ chức đoàn thể cần căn cứ chức năng nhiệm vụ để tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của người dân, trách nhiệm của cá nhân trong việc đóng góp một phần nhỏ kinh phí trong công tác vệ sinh môi trường với mục tiêu thực hiện chủ trương chung: người gây ô nhiễm môi trường phải trả tiền xử lý môi trường, tạo sự công bằng giữa các hộ gia đình tại địa phương.

<< < 1 2 3 4 > >>