Bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh Thừa Thiên Huế hàng năm
  
Cập nhật:16/09/2017 5:06:34 CH

Năm

Điểm

Xếp hạng/ cả nước

2010

61,31

18/63

2011

60,95

22/63

2012

57,12

30/63

2013

65,56

2/63

2014

59,98

13/58

2015

58,52

29/63

2016

59,68

23/63

2017

62,37

29/63

2018

63,51

30/63

2019

66,50

20/63

2020

65,30

17/63

 Bản in]