Bảng xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh hàng năm
  
Cập nhật:08/08/2022 11:04:13 SA

Bảng xếp hạng chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh Thừa Thiên Huế hàng năm

Năm

Vị thứ

2020

2

2021

2thuathienhue.gov.vn
 Bản in]