Nguyễn Trọng Hợp
  

1. Vị trí con đường:

Điểm đầu: Đường Dương Thanh Bình

Điểm cuối: Đường Tân - Lương - Phù

2. Tiểu sử nhân vật lịch sử gắn liền với con đường:

Nguyễn Trọng Hợp (1834-1902), người làng Kim Lũ, tổng Mỹ Đình, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội (nay là thành phố Hà Nội), ông đậu cử nhân năm 1858 và tiến sĩ năm 1865.

 Trên quan trường, ông đã trải qua nhiều chức vụ quan trọng: Tổng đốc Định Ninh, Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên, Khâm sai Bắc Kỳ, quyền kinh lược sứ Bắc Kỳ, Thượng thư Bộ Lại, thượng thư Bộ Binh, văn Minh điện Đại học sĩ, Phụ chính Đại thần sung Cơ Mật Viện, Quốc Sử Quán Tổng tài, kiêm quản Khâm Thiên Giám sự vụ được phong tước Vĩnh Trung Tử.

Năm 1898, ông nghỉ hưu và mất vào năm 1902. Ông đã để lại các tác phẩm “ Kim Giang thi văn tập”, “ Nhật lịch ước biên” “Kim Giang Nguyễn tướng công nhật lịch tuỳ ký”, và tham gia biên soạn các công trình sử học lớn “Minh Mạng chính yếu”, “Đại Nam liệt truyện chính biên”...

 Bản in]

Du lịch

Dịch vụ

Thư viện ảnh