Tổng điều tra kinh tế 2021: Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước
  
Tổng điều tra kinh tế năm 2021, cuộc tổng điều tra kinh tế được thực hiện trên phạm vi cả nước nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương.
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]