Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021
  

Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (Tải xuống để xem chi tiết)
www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]