Phú Lộc triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021
  
Chiều ngày 31/03/2021, huyện Phú Lộc đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Tại Hội nghị, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính huyện đã triển khai kế hoạch của Ban Chỉ đạo huyện và các văn bản liên quan. Theo đó, Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế. Tính toán chỉ tiêu thống kê chính của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (GRDP). Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo... 

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Phú Lộc, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, các thành phần gồm: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3/2021. Giai đoạn 2, thành phần gồm cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7/2021.

Để chuẩn bị cho cuộc điều tra, huyện Phú Lộc đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng điều tra và tổ giúp việc Ban chỉ đạo của huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn lập danh sách điều tra viên để tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế huyện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế huyện Phú Lộc cũng yêu cầu các cấp, các phòng ban chuyên môn căn cứ vào trách nhiệm, nhiệm vụ được giao, cần quán triệt, thực hiện đúng kế hoạch, quy trình, chỉ đạo thực hiện từng nội dung công việc theo đúng tiến độ, đảm bảo thực hiện thành công Cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]