Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  

Ngày 15/11/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chị thị số 24 /CT-UBND về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019; Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và Phương án Tổng điều tra năm 2019 theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15/8/2018 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các, cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

 Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế triển khai tổ chức Tổng điều tra bảo đảm công tác Tổng điều tra được triển khai đúng tiến độ, thời gian và chất lượng theo kế hoạch của BCĐ Tổng điều tra Trung ương...

UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế cung cấp bản đồ cấp xã, phường, thị trấn cho BCĐ Tổng điều tra cùng cấp làm căn cứ vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn và phân chia ĐBĐT. Thành lập BCĐ và Văn phòng giúp việc BCĐ Tổng điều tra cấp huyện theo kế hoạch chỉ đạo của BCĐ Tổng điều tra cấp tỉnh. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ Tổng điều tra cấp xã; tuyển chọn lực lượng tham gia làm điều tra viên, tổ trưởng để thực hiện công tác vẽ sơ đồ nền xã, phường, thị trấn, lập bảng kê ĐBĐT và thu thập thông tin tại ĐBĐT.

Giao Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

 Bản in]
Các bài khác