Sổ tay hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
  
Cập nhật:02/02/2021 2:26:38 CH
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08/9/2020 về việc ban hành Sổ tay "Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” ()
2 Sổ tay "Hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới ()
thuathienhue.gov.vn
 Bản in]