Dỡ bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch (Thông báo số 175/TB-BCĐ ngày 14/9/2020)
  

Trên cơ sở nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 14/9/2020 và ý kiến của các chuyên gia y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo dỡ bỏ một số hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch, cụ thể như sau:

1. Tất cả các trường hợp công dân đến Thừa Thiên Huế phải đăng và khai báo y tế theo quy định.

2. Từ 00 giờ 00 phút ngày 15/9/2020 dỡ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh Quảng Nam vào tỉnh Thừa Thiên Huế.

Công dân từ Quảng Nam khi đăng ký vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải cam kết không dừng, đỗ tại bất cứ địa điểm nào từ các vùng có dịch và trong vòng 14 ngày trước đó không đến vùng có dịch.

3. Việc tiếp nhận người, phương tiện từ các vùng có dịch (chưa qua 28 ngày) đến Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện theo các Thông báo 143/TB-BCĐ ngày 12/8/2020, Thông báo số 145/TB-BCĐ ngày 14/8/2020, Thông báo ngày 18/8/2020, Thông báo số 166/TB-BCĐ ngày 31/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Hướng dẫn số 163/HD-BCĐ ngày 27/8/2020, Hướng dẫn số 172/HD-BCĐ ngày 07/9/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Công văn số 7186/UBND-GT ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]