Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 2355/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 ()
 Bản in]