Triển khai thực hiện Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ.
  
Cập nhật:11/10/2019 8:26:31 SA

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định s 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; ngày 11/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7488/UBND-XH, yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tuyên truyền, thông tin đầy đủ về chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm.

b) Hàng năm, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ngân hàng Chính sách Xã hội tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác để cho vay tạo việc làm và đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

c) Lựa chọn các doanh nghiệp, các đơn vị đủ tư cách pháp nhân, có uy tín trong hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, định hướng thị trường lao động ở nước ngoài đảm bảo cho người lao động có thu nhập cao, ổn định.

d) Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay để kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện cho vay tạo việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính: Hàng năm, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho vay tạo việc làm và đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Ngân hàng Chính sách Xã hội – Chi nhánh Thừa Thiên Huế: Tổ chức hướng dẫn, thẩm định, giải ngân vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác theo quy định nhằm tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, trong đó ưu tiên cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, các dự án vay tạo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

4. UBND thành phố Huế các thị xã và các huyện.

a) Đề xuất HĐND ban hành chính sách hỗ trợ người lao động địa phương vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hàng năm, bố trí thêm ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách Xã hội cùng cấp để cho vay tạo việc làm và đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Trước ngày 15 hàng tháng, tổng hợp danh sách lao động xác nhận hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại UBND các xã, phường, thị trấn (thông tin gồm: họ tên, năm sinh, địa chỉ thường trú, đối tượng, nước đến làm việc, doanh nghiệp đưa đi làm việc ở nước ngoài, nhu cầu vốn vay) để phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Đề nghị các tổ chức hội, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp:

a)Tuyên truyền, thông tin đầy đủ về chính sách tín dụng ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm cho đoàn viên, hội viên của mình.

b) Làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay đã ký kết với Ngân hàng Chính sách Xã hội góp phần nâng cao hiệu quả cho vay giải quyết việc làm và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc yêu cầu các đơn vị báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế để tổng hợp tham mưu giải quyết./.

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối