Về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
  
Cập nhật:02/03/2016 3:28:47 CH
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 09/QĐ-UBBC (Nhấn vào "Tải về" để xem)
2 Danh sách cụ thể kèm theo Quyết định số 09/QĐ-UBBC (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối