Tháng 1
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
3/01/2018 Phó Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
17/01/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện Phú Vang
Tháng 2
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
7/02/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
28/02/2018 Phó Chủ tịch - Đinh Khắc Đính Huyện Phong Điền
Tháng 3
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
14/03/2018 Chủ tịch - Nguyễn Văn Cao Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/03/2018 Phó Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Phú Lộc
Tháng 4
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
4/04/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
18/04/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Thị xã Hương Thuỷ
Tháng 5
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
9/05/2018 Phó Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
23/05/2018 Chủ tịch - Nguyễn Văn Cao Thị xã Hương Trà
Tháng 6
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
6/06/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
20/06/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Huyện A Lưới
Tháng 7
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
4/07/2018 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
18/07/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Huyện Quảng Điền
Tháng 8
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
23/08/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
22/08/2018 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Nam Đông
Tháng 9
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
12/09/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
19/09/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Thị xã Hương Thuỷ
Tháng 10
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
3/10/2018 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
17/10/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Huyện Phú Lộc
Tháng 11
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
7/11/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
21/11/2018 Chủ tịch - Phan Ngọc Thọ Huyện Phú Vang
Tháng 12
Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm
12/12/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Dung Trụ sở tiếp dân tỉnh (số 02 Tố Hữu)
26/12/2018 Phó Chủ tịch - Nguyễn Văn Phương Thị xã Hương Trà