Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 12/10/2021
  Nơi tiếp: Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 460 /TB-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ
 • Ngày tiếp: 25/05/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 242/TB-UBND ngày 01/6/2021 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBN
 • Ngày tiếp: 15/04/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 179 /TB-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 về Nội dung, kết quả làm việc của Chủ t
 • Ngày tiếp: 01/04/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBNT tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 155/TB-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Phó Chủ UBND tịch Nguyễn Văn Phương
 • Ngày tiếp: 25/02/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 102/TB-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tị
 • Ngày tiếp: 26/11/2020
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 458 /TB-UBND ngày 07/12/2020 về Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND
 • Ngày tiếp: 29/10/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 437/TB-UBND ngày 14/11/2020 của UBND tỉnh về Nội dung, kết quả làm việc của C
 • Ngày tiếp: 24/09/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 393/TB-UBND ngày 01/10/2020 về Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND t
 • Ngày tiếp: 17/07/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 297/TB-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về nội dung, kết quả làm v
 • Ngày tiếp: 11/03/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Kết luận số 2503/UBND-TD2 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Phan
Tổng cộng68   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối