Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 30/09/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 374/TB-UBND ngày 05/10/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh
 • Ngày tiếp: 03/07/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 231/TB-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 20/06/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 222/TB-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 08/05/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 155/TB-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 10/04/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 123/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 13/03/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 73/TB-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh tạ
 • Ngày tiếp: 09/01/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 11/TB-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 07/11/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 306 /TB-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo Tỉnh
 • Ngày tiếp: 03/10/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 272/TB-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận đồng chí Phan Ngọc
 • Ngày tiếp: 12/09/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 252 /TB-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận đồng chí Nguyễn Du
Tổng cộng52   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối