Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 17/07/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 297/TB-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh về nội dung, kết quả làm v
 • Ngày tiếp: 11/03/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Kết luận số 2503/UBND-TD2 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Phan
 • Ngày tiếp: 26/02/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 75/TB-UBND ngày 06/3/2020 của UBND tỉnh về kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổ
 • Ngày tiếp: 12/02/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 66/TB-UBND ngày 27/02/2020 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Nguyễn
 • Ngày tiếp: 15/01/2020
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân Tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 22/TB-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Ngày tiếp: 11/12/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 474/TB-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh
 • Ngày tiếp: 12/11/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 434/TB-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của đồng chí Phan
 • Ngày tiếp: 30/09/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 374/TB-UBND ngày 05/10/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh
 • Ngày tiếp: 03/07/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 231/TB-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 20/06/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 222/TB-UBND ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
Tổng cộng60   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối