Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 04/07/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 175/TB-UBND ngày 11/7/2018 về kết luận của Lãnh đạo Tỉnh tại buổi tiếp công d
 • Ngày tiếp: 06/06/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Kết luận đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiế
 • Ngày tiếp: 06/12/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 343/TB-UBND ngày 12/12/2017 về kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó
 • Ngày tiếp: 01/11/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 307/TB-UBND ngày 06/11/2017 về việc kết luận của đồng chí Đinh Khắc Đính - Ph
 • Ngày tiếp: 17/10/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 291/TB-UBND ngày 19/10/2017 về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Dung - Phó C
 • Ngày tiếp: 13/09/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 261/TB-UBND ngày 15/9/2017 về kết luận của Lãnh đạo Tỉnh tại buổi tiếp công d
 • Ngày tiếp: 09/08/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 02 Tố Hữu, phường Phú Hội, thành phố Huế
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 215 /TB-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2017 về Kết luận của Lãnh đạo Tỉnh tại buổi
 • Ngày tiếp: 12/07/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 192/TB-UBND ngày 18/7/2017 về kết luận của Lãnh đạo tỉnh tại buổi tiếp công d
 • Ngày tiếp: 24/04/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 149/TB-UBND về kết luận của Lãnh đạo Tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiế
 • Ngày tiếp: 12/04/2017
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Đinh Khắc Đính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 96/TB-UBND ngày 13/4/2017 về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đí
Tổng cộng37   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 Tiếp Cuối