Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 03/07/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 231/TB-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 08/05/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 155/TB-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 10/04/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 123/TB-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh t
 • Ngày tiếp: 13/03/2019
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 73/TB-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo tỉnh tạ
 • Ngày tiếp: 07/11/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 306 /TB-UBND ngày 12/11/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận của Lãnh đạo Tỉnh
 • Ngày tiếp: 03/10/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 272/TB-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận đồng chí Phan Ngọc
 • Ngày tiếp: 12/09/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 252 /TB-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận đồng chí Nguyễn Du
 • Ngày tiếp: 23/08/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 231/TB-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh về việc kết luận đồng chí Nguyễn Văn
 • Ngày tiếp: 04/07/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 175/TB-UBND ngày 11/7/2018 về kết luận của Lãnh đạo Tỉnh tại buổi tiếp công d
 • Ngày tiếp: 06/06/2018
  Nơi tiếp: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Kết luận đồng chí Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ở Trụ sở Tiế
Tổng cộng49   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối