Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 28/04/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình
  Tóm tắt nội dung: Thông báo nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi
 • Ngày tiếp: 14/04/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 24/02/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 17/02/2022
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 16/12/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo Nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi tiế
 • Ngày tiếp: 21/10/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 503/TB-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2021 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ t
 • Ngày tiếp: 12/10/2021
  Nơi tiếp: Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 460 /TB-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2021 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ
 • Ngày tiếp: 25/05/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 242/TB-UBND ngày 01/6/2021 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UBN
 • Ngày tiếp: 15/04/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Đ/c Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 179 /TB-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2021 về Nội dung, kết quả làm việc của Chủ t
 • Ngày tiếp: 01/04/2021
  Nơi tiếp: Ban tiếp công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBNT tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 155/TB-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Phó Chủ UBND tịch Nguyễn Văn Phương
Tổng cộng74   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối