Kết quả tiếp công dân

Tìm kiếm thông tin Tìm kiếm
(nơi tiếp, người tiếp, tóm tắt nội dung, thông tin chi tiết)

Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

 • Ngày tiếp: 21/03/2024
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 70/TB-UBND ngày 26/3/2024 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễ
 • Ngày tiếp: 21/03/2024
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 74/TB-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2024 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ
 • Ngày tiếp: 22/02/2024
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 38/TB-UBND ngày 28/02/2024 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguy
 • Ngày tiếp: 22/02/2024
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 39/TB-UBND ngày 29/02/2024 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch thư
 • Ngày tiếp: 18/01/2024
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 10/TB-UBND ngày 22/01/2024 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguy
 • Ngày tiếp: 18/01/2024
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 13/TB-UBND ngày 25/01/2024 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch UB
 • Ngày tiếp: 21/12/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 465 /TB-UBND ngày 22/12/2023 về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh N
 • Ngày tiếp: 21/12/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số: 479 /TB-UBND ngày 29/12/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Phó Chủ tịch
 • Ngày tiếp: 23/11/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 434 /TB-UBND ngày 27/11/2023 về Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ng
 • Ngày tiếp: 10/11/2023
  Nơi tiếp: Trụ sở Ban Tiếp Công dân tỉnh
  Người tiếp: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương
  Tóm tắt nội dung: Thông báo số 427/TB-UBND ngày 17/11/2023 về nội dung, kết quả làm việc của Chủ tịch UBND t
Tổng cộng110   Đầu tiên Trước 1 2 3 4 5 Tiếp Cuối