Thông tin cần biết

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN CÁC CƠ QUAN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

1.Văn phòng UBND tỉnh

1.

Hoàng Ngọc Khanh

Chánh Văn phòng

0903503832

hnkhanh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

2.Sở Thông tin và Truyền thông

1.

Lê Sỹ Minh

Giám đốc

0234.3882333

0913425720

lsminh.stttt@thuathienhue.gov.vn

2.

Trương Thế Phú

Chánh Văn phòng

0234.3882333

0905184999

ttphu.stttt@thuathienhue.gov.vn

3.Sở Văn hóa và Thể thao

1.

Phan Tiến Dũng

Giám đốc

0234.3822422

0913425240

ptdung.svhttdl@thuathienhue.gov.vn

4.Sở Du lịch

1.

Lê Hữu Minh

Quyền Giám đốc

0913465181

lhminh.sdl@thuathienhue.gov.vn

2.

Lê Ngọc Sanh

Chánh Văn phòng

0913411712

lnsanh.sdl@thuathienhue.gov.vn

5.Sở Y tế

1.

Nguyễn Nam Hùng

Giám đốc

0234.3823747

0903588556

nnhung.syt@thuathienhue.gov.vn

2.

Hoàng Văn Đức

Chánh Văn phòng

0914202681

hvduc.syt@thuathienhue.gov.vn

6.Sở Công thương

1.

Nguyễn Thanh

Giám đốc

0234.3845328

nthanh.sct@thuathienhue.gov.vn

7. Sở Ké hoạch và Đầu tư

1

Phan Thiên Định

Giám đốc

0234.3824682

0903599745

ptdinh.skhdt@thuathienhue.gov.vn

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

1

Phạm Văn Hùng

Giám đốc

0234.3845939

0913453854

pvhung.sgddt@thuathienhue.gov.vn

9. Sở Ngoại vụ

1.

Trần Công Phú

Giám đốc

0234.3833662

0913458090

tcphu.sngv@thuathienhue.gov.vn

10. Sở Nội Vụ

1

Bạch Chơn Đông

Giám đốc

0234.3847030

0913420301

bcdong.snv@thuathienhue.gov.vn

11. Sở Tư pháp

1

Đào Chuẩn

Giám đốc

0234.3820542

0905112956

dchuan.stp@thuathienhue.gov.vn

12. Sở Tài nguyên và Môi trường

1

Phan Văn Thông

Giám đốc

0234.3828275

0913410591

pvthong.stnmt@thuathienhue.gov.vn

13. Thanh tra tỉnh

1

Hồ Bê

Chánh Thanh tra

0234.3810976

0983994519

hbe.thanhtra@thuethienhue.gov.vn

14. Ban Dân tộc tỉnh

1

Đoàn Thị Minh Hằng

Chánh Văn phòng

0983535307

dtmhang.bdt@thuathienhue.gov.vn

15. Sở Khoa học và Công nghệ

1

Trần Ngọc Nam

Giám đốc

0234.3823804

0914179933

tnnam.skhcn@thuathienhue.gov.vn

16. Sở Tài chính

1

Trần Bá Mẫn

Phó Giám đốc

0234.3826496

0935454599

tbman.stc@thuathienhue.gov.vn

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1

Hồ Sỹ Nguyên

Giám đốc

0234.3828322

0903599161

hsnguyen.snnptnt@thuathienhue.gov.vn

18. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.

Hà Văn Tuấn

Giám đốc

0914156345

hvtuan.quangdien@thuathienhue.gov.vn

19. Sở Xây dựng

1

Lê Toàn Thắng

Phó Giám đốc

0913479010

ltthang.sxd@thuathienhue.gov.vn

20. Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh

1

Nguyễn Văn Phương

Trưởng ban

0234.3822584

nvphuong.ubnd@thuathienhue.gov.vn

21. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế

1

Phan Thanh Hải

Giám đốc

0234.3530840

0914066189

pthai.ttbtdtcdhue@thuathienhue.gov.vn

22. Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh

1

Lê Vĩnh Chiến

Giám đốc

0234.3823650

09141142922

lvchien.ttcntt@thuathienhue.gov.vn

23. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông

1

Nguyễn Đăng Trường

Giám đốc

0234.3823267

ndtruong.bqldadtxdctgt@thuathienhue.gov.vn

24. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

1

Hà Xuân Hậu

Giám đốc

0234.3882939

hxhau.bdtxd@thuathienhue.gov.vn

25. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

1

Nguyễn Công Bình

Giám đốc

0234.3825120

ncbinh.ubnd@thuathienhue.gov.vn

26. Ban quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh

1

Hoàng Tiến Minh

Giám đốc

0234.3820162

htminh.bqlkvptdt@thuathienhue.gov.vn

27. Trường Cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế

1

Trần Nam Lực

Hiệu trưởng

0234.3823271

28. Trường Cao đẳng Y tế Huế

1

Nguyễn Văn Tuấn

Hiệu trưởng

0234.3822414

nvtuan.tcdyt@thuathienhue.gov.vn

29. Trường Cao đẳng Sư phạm Huế

1

Hồ Văn Thành

Hiệu trưởng

0234.3822179

hvthanh.cdsp@thuathienhue.gov.vn

30. Nhà xuất bản Thuận Hóa

1

Nguyễn Duy Tờ

Giám đốc

0234.3829802

nxbth@thuathienhue.gov.vn

31. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

1

Nguyễn Văn Du

Giám đốc

0234.3830976

nvdu.ptth@thuathienhue.gov.vn

32. UBND huyện Nam Đông

1

Nguyễn Văn Hóa

Chánh Văn phòng

0944971307

nvhoa.namdong@thuathienhue.gov.vn

33. UBND thị xã Hương Trà

1

Nguyễn Xuân Ty

Chủ tịch

0234.3557099

nxty.huongtra@thuathienhue.gov.vn

34. UBND thị xã Hương Thủy

1

Lê Ngọc Sơn

Chủ tịch

0905007359

lnson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

35. UBND huyện Phú Lộc

1

Nguyễn Văn Mạnh

Chủ tịch

0234.3871306

0914145186

nvanmanh.phuloc@thuathienhue.gov.vn

36. UBND thành phố Huế

1

Nguyễn Đăng Thạnh

Phó Chủ tịch TT

0914203897

ndthanh.tphue@thuathienhue.gov.vn

37. UBND huyện Phú Vang

1

La Phúc Thành

Chủ tịch

0949551222

lpthanh.phuvang@thuathienhue.gov.vn

38. UBND huyện A Lưới

1

Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch

0234.3977814

0914249565

nmhung.aluoi@thuathienhue.gov.vn

39. UBND huyện Phong Điền

1

Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch

0913408769

tdhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn

2

Hồ Đôn

Chánh Văn phòng

0914529613

hdon.phongdien@thuathienhue.gov.vn

40. UBND huyện Quảng Điền

1

Ngô Văn Dinh

Chánh Văn phòng

0234.3555169

0914242846

nvdinh.quangdien@thuathienhue.gov.vn


www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]