Tích hợp dữ liệu bản đồ KHTV với GISHue
  

Theo Quyết định số: 20/2014/QĐ-UBND, ngày 9 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, về "Ban hành Quy định về hành chính - kỹ thuật cho hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế", quy định về trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu GISHue như sau (Trích Điều 4):

- Các dự án sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm nguồn tài trợ nước ngoài và ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương có xây dựng các cơ sở dữ liệu địa lý buộc phải dựa trên các cơ sở dữ liệu địa lý nền của tỉnh và phải chuẩn hoá theo bộ chuẩn GISHue. Các tổ chức và cá nhân khác nếu muốn trao đổi, chia sẻ các cơ sở dữ liệu địa lý với hệ thống thông tin địa lý của tỉnh phải dựa trên các cơ sở dữ liệu địa lý nền của tỉnh và phải chuẩn hoá theo bộ chuẩn GISHue.

- Các cơ quan, đơn vị (chủ đầu tư và đơn vị tư vấn) khi thực hiện các dự án quy hoạch phải thống nhất sử dụng bản đồ nền GIS theo hệ tọa độ VN- 2000, phải sử dụng cơ sở dữ liệu GISHue làm hiện trạng; sản phẩm của dự án quy hoạch phải tuân theo chuẩn GISHue và tích hợp được lên cơ sở dữ liệu GIS dùng chung tại Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử.

Trong lĩnh vực KHTV, dữ liệu địa lý được xây dựng cho tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm các loại bản đồ sau:

1. Phân bố lượng mưa năm;

2. Phân bố lượng mưa mùa khô;

3. Phân bố lượng mưa mùa mưa;

4. Phân bố nhiệt độ trung bình năm;

5. Phân bố nhiệt độ trung bình tháng 1 (tháng lạnh nhất trong năm);

6. Phân bố nhiệt độ trung bình tháng 4 (tháng chuyển tiếp mùa Đông qua mùa Hè);

7. Phân bố nhiệt độ trung bình tháng 7 (tháng nóng nhất trong năm);

8. Phân bố nhiệt độ trung bình tháng 10 (tháng đầu mùa Đông);

9. Phân bố dòng chảy trung bình năm;

10. Phân bố dòng chảy trung bình mùa lũ;

11. Phân bố dòng chảy trung bình mùa cạn;

12. Phân vùng khí hậu;

13. Phân vùng thủy văn.

14. Các thông tin đặc trưng số liệu tháng, năm trung bình nhiều năm đến năm 2012 theo trạm, gồm:

- Đặc trưng các yếu tố khí tượng: Lượng mưa, lượng bốc hơi, nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất, nhiệt độ thấp nhất, độ ẩm trung bình, độ ẩm thấp nhất, tốc độ gió trung bình, tốc độ gió mạnh nhất;

- Đặc trưng các yếu tố thủy văn: Mực nước và lưu lượng.

Các loại bản đồ KHTV tỉnh Thừa Thiên Huế trên đã được tích hợp với hệ thống GISHue.
Nguồn: Đề tài KHCN cấp tỉnh
 Bản in]
Các bài khác