Tình hình kinh tế - xã hội tháng 03 và quý I năm 2024

  

(Theo Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 05/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 03 và QUÝ I NĂM 2024

I. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ

Quý I/2024, thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch hành động số 24/KH-UBND ngày 19/01/2024 nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành; 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 49/KH-UBND ngày 30/01/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 06 Kế hoạch thực hiện 06 Chương trình trọng điểm năm 2024; Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2024 và tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể nhằm triển khai thực hiện hoàn thành, có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

UBND tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả 04 Tổ công tác do đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc họp để trực tiếp chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và quyết định nhiều nội dung quan trọng trên các ngành, lĩnh vực; nhất là vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách. Tính chung 03 tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức hơn 79 phiên họp, làm việc để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh, thông qua 57/85 chương trình, đề án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật đạt tỷ lệ 67% theo Chương trình công tác của UBND tỉnh.

Nhìn chung, trong 3 tháng đầu năm 2024, các Sở, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP, các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh.

II. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

Đến nay, Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 30/12/2023, Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 26/01/2024; hiện đang tập trung xây dựng kế hoạch để tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và các kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện. Ngoài ra, đã phối hợp với Tổng Cục Thống kê hỗ trợ điều tra bổ sung và thu thập thông tin, rà soát một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến cấp huyện để hoàn thiện các quy hoạch, đề án nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ.

Hiện nay, UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo xây dựng hoàn thành đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I, Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự án kiến thành lập quận, phường và Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh và Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 03, lượng khách ước đạt 313,2 nghìn lượt, tăng 44,8% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 160,3 nghìn lượt, tăng 78,3%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 575,8 tỷ đồng, tăng 18,4%. Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch ước đạt 891,8 nghìn lượt, tăng 40,8% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 446,9 nghìn lượt, tăng 74,6%. Tổng thu từ du lịch ước đạt 1.710,8 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 03 ước đạt 4.418 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.259 tỷ đồng, chiếm 73,8%, tăng 12%. Lũy kế 03 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 13.252,3 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.757 tỷ đồng, chiếm 73,6%, tăng 11,8%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2024 ước giảm 0,73% so với tháng trước, bình quân 03 tháng ước tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Quý I/2024 ước đạt 250,6 triệu USD, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: Xơ, sợi, dệt các loại ước đạt 44,6 triệu USD, giảm 14,5%; hàng may mặc ước đạt 120,3 triệu USD, giảm 12%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 37,4 triệu USD, gấp 4,9 lần.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Quý I/2024 ước đạt 215 triệu USD, tăng 54,2% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: Thủy sản ước đạt 0,95 triệu USD, giảm 58,9%; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 123,8 triệu USD, tăng 60%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 57,2 triệu USD, tăng 70,3%.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 3/2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 70.800 tỷ đồng, tăng 2,35% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 77.400 tỷ đồng, giảm 0,46% so với cuối năm 2023. Tính đến 29/2/2024, nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn ở mức 1.311 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,71%.

Hoạt động vận tải:

Trong tháng 03, vận tải hành khách ước đạt 2.990 nghìn hành khách, giảm 2,8% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.845 nghìn tấn, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 427 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 15,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 03 tháng, vận tải hành khách ước đạt 8.923 nghìn lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 5.545 nghìn tấn, tăng 16%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 1.273,3 tỷ đồng, tăng 17%.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 03 ước tăng 3,1% so với cùng kỳ; tính chung Quý I ước tăng 1,2% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 3,3%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 5,8%; ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 27,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,7%.

 Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ gồm: Tôm đông lạnh 817 tấn, tăng 8,5%; Xi măng 344 nghìn tấn, tăng 10,8%; sợi các loại 26,6 nghìn tấn, tăng 12%; quần áo lót 90,7 triệu SP, tăng 4,7%; Đá xây dựng 183 nghìn m3, tăng 20,8%; dăm gỗ 149 nghìn tấn, tăng 30,5%;...

Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: Bia 70,8 triệu lít, giảm 4,6% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 49,3 triệu lít, giảm 0,4%; bia chai 21,5 triệu lít, giảm 12,9%); men frit 56,9 nghìn tấn, giảm 6,6%; điện sản xuất 315,3 triệu KWh, giảm 33,9%; điện thương phẩm 422,4 triệu KWh, giảm 0,6%,...

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Diện tích đã gieo cấy vụ Đông Xuân 2023-2024 là 28.004 ha, đạt 100% kế hoạch; nhìn chung sinh trưởng và phát triển tốt. Cơ cấu giống: giống dài và trung ngày (4B, X21, Xi23) chiếm 5%; giống ngắn ngày và cực ngắn chiếm 95%. Các giống lúa thuộc nhóm chất lượng cao như: HT1, HN6, J02, HT6, HG12 có diện tích gieo cấy khoảng 14.000 ha. Tỷ lệ giống xác nhận khoảng 94%.

Diện tích cây trồng khác (đã trồng/kế hoạch): Ngô 966ha/997ha; Lạc 2.247ha/2.286ha; Sắn 3.637ha/3.856ha; Khoai lang: 591ha/608 ha; Đậu các loại: 750ha /776 ha; Rau các loại 1943ha/2.056 ha; Sen 304ha/ 645ha. Cây ăn quả 3.420 ha (trong đó: Cam 375 ha; bưởi 1.347ha; chuối 763ha; dứa 143 ha..); Hồ tiêu 210 ha; Cây cao su 5.637ha.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm đến tháng 3/2024 (so với cùng kỳ): Đàn lợn ước đạt 152.998 con, tăng 3,1%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 4.459 tấn, tăng 3,4%. Đàn trâu 15.187 con, giảm 0,3%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 239 tấn, giảm 1,2%. Đàn bò 28.307 con, giảm 1,3%; sản lượng xuất chuồng ước đạt 326 tấn, giảm 0,9%. Đàn gia cầm 4.561 nghìn con, tăng 1,2%; sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng ước đạt 3.371 tấn, tăng 2,5%.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản (so với cùng kỳ): Tháng 03/2024 ước đạt 190 ha, tăng 03 ha. Lũy kế tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 507 ha, tăng 10 ha[1]. Sản xuất giống tháng 3/2024 ước đạt 36,1 triệu con, tăng 0,2 triệu con. Lũy kế cho đến nay đạt 78,1 triệu con, tăng 0,5 triệu con. Sản lượng thủy sản thu hoạch (so với cùng kỳ): (i) Tháng 3/2024 nuôi trồng ước đạt 567 tấn, tăng 23 tấn; lũy kế sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I/2024 ước đạt 1.740 tấn, tăng 95 tấn, trong đó: Cá các loại 955 tấn, tăng 53 tấn; tôm các loại 720 tấn, tăng 40 tấn; thủy sản khác 65 tấn, tăng 2 tấn; (ii) Khai thác tháng 3/2024 ước đạt 3.967 tấn, tăng 75 tấn, trong đó khai thác biển đạt 3.685 tấn, tăng 77 tấn và khai thác nội địa 282 tấn, giảm 2 tấn; lũy kế sản lượng khai thác ước đạt 7.896 tấn, tăng 84 tấn, trong đó: khai thác biển 7.175 tấn, khai thác nội địa 721 tấn.

Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung đến tháng 3/2024 ước đạt 3.280 ha, tăng 0,9% so với cùng kỳ, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 121.430 m3, tăng 0,8% so với cùng kỳ; đã gieo ươm được khoảng 3,5 triệu cây giống các loại phục vụ kế hoạch trồng rừng trong năm và Đề án 1 tỷ cây xanh. Tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt 12.420,91 ha (diện tích được cấp chứng chỉ QLRBV là 11.924,51 ha). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,16%.

3. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước Quý I ước đạt 2.610 tỷ đồng, bằng 22% dự toán và tăng 10,6% so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa ước đạt 2.423 tỷ đồng, bằng 22% dự toán và tăng 9,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 185 tỷ đồng, bằng 29,8% dự toán và tăng 33%; thu viện trợ, huy động đóng góp 1,8 tỷ đồng, bằng 15,4% dự toán và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 2.533 tỷ đồng, bằng 16% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 700 tỷ đồng, bằng 12% dự toán.

4. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 03 tháng ước đạt 5.259 tỷ đồng, bằng 15,4% KH, tăng 7,6% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 1.047 tỷ đồng, bằng 14% KH, tăng 1,4%; vốn do địa phương quản lý 4.212 tỷ đồng, bằng 15,8% KH, tăng 9,3%.

- Phân theo nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước đạt 1.420 tỷ đồng, bằng 14,6% KH, tăng 5,7%; vốn tín dụng đạt 1.722 tỷ đồng, bằng 16,3% KH, tăng 4,1%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 632 tỷ đồng, bằng 17,8% KH, tăng 10,9%; vốn đầu tư của người dân 959 tỷ đồng, bằng 16,5% KH, tăng 10,8%; vốn viện trợ nước ngoài 33 tỷ đồng, bằng 3,4% KH, giảm 79,7%; vốn đầu tư nước ngoài 493 tỷ đồng, bằng 14,1% KH, tăng 70%.

* Giải ngân vốn đầu tư công:

Giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao đến thời điểm báo cáo là 731,965 tỷ đồng/6.257,879 tỷ đồng, đạt 12% kế hoạch. Cụ thể kết quả giải ngân các nguồn vốn như sau: Vốn ngân sách địa phương: giải ngân 419,791 tỷ đồng/4.342,226 tỷ đồng, đạt 10% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương trong nước: giải ngân 224,040 tỷ đồng/1.340,653 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch; Vốn ngân sách trung ương nước ngoài (ODA): giải ngân 88,134 tỷ đồng/575 tỷ đồng, đạt 15% kế hoạch.

Tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, liên vùng, có tác động lan tỏa, tạo động lực phát triển như: Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2,...Trong năm 2024, dự kiến khởi công mới 09 dự án với tổng số vốn đã giao là 605,586 tỷ đồng; trong đó, có các dự án trọng điểm như: Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh; Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Đường Vành đai 3; Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Cần Chánh…Đến nay, một số dự án đầu tư công trọng điểm của Tỉnh đã hoàn thành, được đưa vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư như dự án: Đường Phú Mỹ - Thuận An, Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), các dự án chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp;...

5. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 25/3/2024, có 202 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.164 tỷ đồng, tăng 3% về lượng và giảm 5% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 127 doanh nghiệp, giảm 02 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 390 doanh nghiệp, tăng 124 doanh nghiệp; số doanh nghiệp giải thể 29 doanh nghiệp, giảm 07 doanh nghiệp.

Đã cấp phép cho 13 dự án cấp mới với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 3.527,3 tỷ đồng, trong đó: (i) Trong địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp cấp mới 07 dự án đầu tư với vốn đăng ký 2.411 tỷ đồng (trong đó có 04 dự án FDI với tổng vốn 27 triệu USD). (ii) Ngoài địa bàn Khu kinh tế, khu công nghiệp cấp 06 dự án với vốn đăng ký 1.116,3 tỷ đồng (trong đó có 02 dự án FDI với tổng vốn 3,2 triệu USD). Ngoài ra, điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư cho 02 dự án với vốn tăng thêm 90,8 tỷ đồng.

6. Văn hóa - xã hội

a) Về văn hóa - thể thao

Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao truyền thống mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và các ngày Lễ kỷ niệm trong những tháng đầu năm[2]. Bổ sung, hoàn chỉnh 07 hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2023[3]. Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổng lượng khách tham quan di tích đến ngày 20/3/2024 là 634,2 nghìn lượt, tăng 39% so với cùng kỳ; tổng doanh thu bán vé tham quan đạt gần 99 tỷ đồng, tăng 36%.

Lĩnh vực thể dục thể thao: Tổ chức giải chạy ThuaThienHue Jogging lần thứ I - hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2024 với sự tham gia của gần 6.000 vận động viên; Giải chạy học sinh, sinh viên “S-Race 2024”. Triển khai kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; kế hoạch tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh; kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức các giải thể thao: Hội khoẻ phù Đổng cấp tỉnh; Giải Vô địch Đá cầu cá nhân toàn quốc; Giải Vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia; Giải Bơi, Lặn Vô địch quốc gia;…Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập ngành Thể dục Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2024).

b) Về khoa học và công nghệ

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 và các chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực KH&CN, Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 lĩnh vực KH&CN; triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024”, Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

c) Về giáo dục và đào tạo

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục thực hiện công tác học kỳ II năm học 2023-2024 theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học của các phòng chuyên môn. Đến nay, có 420/568 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 73,9%[4].

Đã tổ chức thi và công nhận 1.192 học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2023-2024, gồm: 35 giải Nhất, 188 giải Nhì, 421 giải Ba và 548 giải Khuyến khích. Toàn tỉnh có 74/93 học sinh đạt giải (đạt tỉ lệ 79,6%) Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, gồm 03 giải Nhất (01 Sinh học, 01 Vật lí, 01 Tiếng Anh), 20 giải Nhì, 22 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Trong đó, có 07 học sinh được chọn vào đội dự tuyển thi quốc tế (03 Sinh học, 02 Vật lí và 02 Tin học). Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào đại học và nhập học năm 2023 tiếp tục đứng tốp dẫn đầu của quốc gia, đạt 67,01%, đứng thứ 5/63 tỉnh/thành cả nước. Tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2024 với tổng số 3.000 vận động viên thi đấu với 262 nội dung và tranh tài 262 Bộ Huy chương.

d) Về y tế - chăm sóc sức khỏe

Đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực Bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 09/08/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vào các dịp lễ hội Tết Nguyên đán; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

e) Về lao động - việc làm và an sinh xã hội

Tháng 3/2024, toàn tỉnh đã giải giải quyết việc làm cho 1.695 người lao động, đưa 298 người đi lao động làm việc nước ngoài. Lũy kế từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 4.448 người lao động, đạt 26,2% so với kế hoạch, tăng 20,1% so với cùng kỳ; trong đó, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 729 người, đạt 35,6 % so với kế hoạch năm.

Quan tâm giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho các đối tượng; tính đến ngày 20/3/2024, số người nộp hồ sơ hưởng BHTN 1.429 người, giảm 15,1% so với cùng kỳ; số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp: 1.270 người, giảm 7,2%; số người được hỗ trợ học nghề: 202 người, tăng 39,3%. Đã chi trợ cấp thất nghiệp 23.851 triệu đồng; chi hỗ trợ học nghề: 965,3 triệu đồng.

Đã thành lập Trường Cao đẳng Huế trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng Trường cao đẳng nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng sư phạm Thừa Thiên Huế và Trường Cao đẳng Giao thông Huế. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 1.800 người (đạt 10,6% kế hoạch), trong đó chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác.

Ban hành, triển khai 06 kế hoạch thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em. Kiểm tra công tác triển khai nhân rộng chuyển hóa tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở địa bàn cấp huyện. Ban hành, triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh. Phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát đánh giá Quy chế phối hợp trong công tác tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán. Tổ chức tập huấn “Chương trình phòng, chống mua bán người và di cư an toàn”.

7. Công tác cải cách hành chính, công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước đã thường xuyên rà soát, đơn giản thủ tục hành chính, hệ thống hóa TTHC, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ TTHC. Ban hành Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2023. Báo cáo Bộ Nội vụ hoàn thiện Phương án và kết quả thực hiện nhiệm vụ sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trên cơ sở ĐGHC tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2023, Thừa Thiên Huế xếp thứ 2/14 tỉnh Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung, thứ 14/63 tỉnh/thành cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương.

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 148 đoàn/1.045 lượt người (giảm 20 đoàn/231 lượt người so với cùng kỳ). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động,…với các địa phương nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: Ban hành Kế hoạch và Quyết định thành lập Ban Tổ chức, cơ quan Ban Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu khu vực trên dịa bàn tỉnh; diễn tập PCLB-TKCN huyện Phú Vang, diễn tập KVPT thị xã Hương Thủy. Tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06/12/2013 và Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ Đoàn Công tác của Cục cứu hộ - cứu nạn, Quân khu 4 khảo sát địa điểm chuẩn bị cho hoạt động Hợp tác quản lý thiên tai (DMEA24) và thống nhất các khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Tình hình an ninh biên giới trên bộ, trên biển ổn định.

Về trật tự, an toàn xã hội: Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra, nắm được 47 vụ, làm 01 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 2,7 tỉ đồng; so với tháng trước tăng 06 vụ (14,63%); so với cùng kỳ năm 2023 tăng 10 vụ (27,03%). Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỉ lệ cao, xảy ra 34 vụ - chiếm 72,34% (so với tháng trước tăng 02 vụ - 6,25%; so với cùng kỳ năm 2023 tăng 12 vụ - 54,54%), chủ yếu là trộm cắp tài sản (22/34 vụ - chiếm 64,7%); tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe xảy ra 09 vụ, so với tháng trước tăng 01 vụ - 12,5%, so với cùng kỳ năm 2023 giảm 02 vụ - 18,18%. Ngoài ra, phát hiện, xử lý 10 vụ phạm tội liên quan đến đánh bạc. Tội phạm về kinh tế phát hiện 06 vụ/20 đối tượng ; so với tháng trước tăng 01 vụ (20%); so với cùng kỳ năm 2023 tăng 05 vụ - 500%. Tội phạm về ma túy phát hiện 08 vụ/10 đối tượng, thu giữ hơn 3,9g và 3.309 viên ma túy tổng hợp; so với tháng trước ít hơn 09 vụ (52,94%); so với cùng kỳ năm 2023 ít hơn 06 vụ (42,85%). Cháy xảy ra 03 vụ , thiệt hại tài sản hơn 18 triệu đồng; so với tháng trước tăng 01 vụ (50%); cùng kỳ năm 2023 không xảy ra.

An toàn giao thông: Từ đầu năm đến 14/3/2024, toàn tỉnh xảy ra 88 vụ tai nạn giao thông, làm 38 người chết, 70 người bị thương; so với cùng kỳ tăng 46 vụ, tăng 14 người chết, tăng 43 người bị thương.

Tháng 03/2024 (Thống kê từ 15/02/2024 - 14/03/2024), toàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 23 người bị thương; bằng số vụ với tháng trước, tăng 02 người chết, tăng 09 người bị thương. Tuần tra kiểm soát, phát hiện 5.781 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, quyết định xử phạt 3.682 trường hợp, phạt tiền hơn 5,6 tỷ đồng, tước 789 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.913 phương tiện.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 VÀ QÚY II/2024

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó,

(i) Tập trung xây dựng các kế hoạch để triển khai: Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

(ii) Tập trung hoàn thành các Đề án, quy hoạch quan trọng: Đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I; Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự án kiến thành lập quận, phường và Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh.

Tập trung xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính đảm bảo hoàn thành trình Bộ Nội vụ trong tháng 04/2024. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

(iii) Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế; thực hiện tốt thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

2. Về phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực công nghiệp

- Theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp,Tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tập trung rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng cảng Chân Mây thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô.

- Tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp, trọng tâm là Nhà máy Kanglongda Huế, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,...các dự án phát triển hạ tầng công nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Điền Lộc, Điền Lộc 2, Bình Thành, Phú Diên,

- Xúc tiến các Tập đoàn lớn, có thương hiệu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp tạo năng lực mới. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đảm bảo tính sẵn sàng trong công tác xúc tiến, kêu gọi, thu hút đầu tư và đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI từ các nước sang Việt Nam.

b) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Festival Huế 2024; trọng tâm là tổ chức các hoạt động Lễ hội mùa Hạ “Kinh thành tỏa sáng” nhằm tạo điểm nhấn, kích cầu du lịch. Đổi mới công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh kích cầu dịch vụ du lịch dành cho khách nội địa và quốc tế; tăng cường giới thiệu các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số trong ngành du lịch. Khai thác hiệu quả tuyến tàu Huế - Đà Nẵng phục vụ du lịch.

- Tập trung phối hợp hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án du lịch như: Dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và Bến thuyền nội bộ thuộc phường Thuỷ Biều, thành phố Huế; Dự án Khu văn hoá đa năng ngoài công lập - Công Viên Độn Sầm; Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình, tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc; Dự án Khách sạn Đông Dương;...

- Triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại Festival Huế và kế hoạch phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2024. Tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế,...

c) Lĩnh vực nông nghiệp

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024; chủ động phương án cung cấp nước tưới; phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động trong công tác phòng chống hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Tập trung cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt theo hướng ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, VietGAP. Tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả; chú trọng phát triển cây đặc sản bưởi Thanh trà, cam Nam Đông và một số loài cây có giá trị khác như dược liệu và lâm sản ngoài gỗ; phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tập trung, bảo đảm truy xuất nguồn gốc gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ. Phát triển những sản phẩm đặc sản, có lợi thế của mỗi địa phương thành các sản phẩm OCOP.

- Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, trang trại, chăn nuôi công nghệ cao, VietGAP, hữu cơ, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh. Tổ chức triển khai Đề án Phát triển đàn bò thịt chất lượng cao; phát triển đàn bò chất lượng cao Wagyu. Tập trung công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch.

- Tổ chức hướng dẫn phổ biến các chính sách thủy sản cho ngư dân khai thác biển xa; thực hiện tốt công tác tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng cường các biện pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, triển khai hiệu quả các biện pháp chống tàu giã cào hoạt động trái phép trên vùng biển. Tập trung thực hiện Đề án Phát triển thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai giai đoạn 2022-2025. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững. Tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC.

3. Về giải ngân vốn đầu tư công và quản lý tài chính ngân sách:

a) Về giải ngân vốn đầu tư công:

- Tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, cam kết tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024. Rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch, đặc biệt là các dự án quan trọng, trọng điểm, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án chống sạt lở bờ biển, kè sông từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023.

- Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương; Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2, Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Tuyến đường kết nối từ khu B - An Vân Dương về trung tâm thị trấn Phú Đa,...Các dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2); các công trình tu bổ Hải Vân Quan và điện Thái Hoà thuộc khu vực Hoàng Thành Huế, các dự án chỉnh trang đô thị, dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp....Khởi công các dự án trọng điểm: Quảng trường Văn hóa Thể thao tỉnh; Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Đường Vành đai 3; Tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích Điện Cần Chánh,…

- Theo dõi tình hình thực hiện và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, năm 2024 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

 b) Về quản lý tài chính - ngân sách

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước nhằm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh xã hội và nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2024 phải tăng hơn 12% số thực hiện năm 2023 (khoảng 12.800 tỷ đồng).

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về tài sản công, nhất là đất đai, trụ sở,...; rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước,… trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ, hướng dẫn thủ tục cho các dự án đầu tư đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kêu gọi đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, ưu tiên các dự án trọng điểm trong danh mục dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024. Xây dựng phương án về giá để tổ chức đấu giá tài sản công, quỹ đất của các trụ sở cơ quan nhà nước sau khi di dời để kêu gọi dự án đầu tư, tăng thu ngân sách.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

4. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

- Tập trung thực hiện hiệu quả Kế hoạch hành động số 49/KH-UBND ngày 30/01/2024 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; tạo môi trường thân thiện, thuận lợi đối với doanh nghiệp, tổ chức, công dân khi đến giao tiếp thực hiện các thủ tục về phát triển doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI. Chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

- Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,…để đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư.

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh uỷ về: Văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và giáo dục & đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN năm 2024 và các chương trình, kế hoạch, đề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KH&CN. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực. Tiếp tục hoàn hiện Đề án thành lập Khu Công nghệ cao trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đẩy mạnh công tác quảng bá di sản văn hóa Huế, Festival Huế gắn với Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và tiến trình xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền chào mừng 49 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) và ngày Quốc tế lao động 1/5. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phối hợp tổ chức tốt các giải thể thao: Giải VnExpress Marathon Huế; Giải Đua Xe đạp Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Giải Cầu lông đồng đội hỗn hợp Quốc gia; Giải Vô địch Bóng rổ trẻ 5x5 U20 quốc gia.

- Tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, chất lượng, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh các lớp đầu cấp…Duy trì và phát huy sân chơi, hoạt động thể thao truyền thống nhằm phát triển toàn diện học sinh. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; xây dựng Đại học Huế theo lộ trình thành Đại học Quốc gia. Tiếp tục bồi dưỡng học sinh chuẩn bị đội tuyển, dự thi quốc tế.

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng...Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án về y tế thuộc Chương trình phục hồi, phát triển KTXH của Chính phủ.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hoàn thành các thủ tục liên quan đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận huyện A Lưới thoát khỏi tình trạng huyện nghèo năm 2024. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

6. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024. Tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2024. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá lớn trong Quý II, trọng tâm là đảm bảo an ninh, trật tự Festival Huế 2024, các hoạt động kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Quốc tế Lao động 01/5.

Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích,…Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, lạng lách, đánh võng,...Chủ động công tác phòng ngừa cháy, nổ, nhất là tại các lễ hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư. Tiếp tục triển khai Đề án 06 về ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”,...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phân loại rác thải tại chỗ,…

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT. Tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ và Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Hoàn thành phê duyệt đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tập trung triển khai các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Triển khai Đề án chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc, kết luận của thanh tra. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.[1] Trong đó: diện tích nuôi nước lợ 313 ha, tăng 11 ha. Trong nuôi nước lợ bao gồm nuôi cá 75 ha, tăng 4 ha; nuôi tôm 177 ha, tăng 6 ha; chia ra nuôi tôm thẻ chân trắng 168 ha, tôm khác 9 ha; nuôi các loại thủy sản khác 56 ha, tăng 1 ha; ươm, nuôi giống thủy sản 5 ha.

[2] Tổ chức Lễ dâng hoa kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng 49 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 - 26/3/2024); 71 năm Ngày Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2024);….Thông tin, tuyên truyền chuẩn bị cho Festival Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 - 12/6 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển”.

[3] Gồm: đình Hà Thanh, đình Giáp Nhất, đình Thạch Bình, đình Trung Kiền, đình Thế Chí Đông, Địa điểm Hóc Mụ Bồi và Địa điểm mít tinh Mỹ Lợi và 01 hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Quốc gia đối với Địa điểm Trạm Phẫu thuật Tiền phương

[4] Mầm non 131/207 trường, đạt 63,3%; Tiểu học 170/192 trường, đạt 88,5%; THCS 99/130 trường, đạt 76,2%; THPT 20/39 trường, đạt 51,3%

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]