Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2024

  

(Theo Báo cáo số 50/BC-UBND ngày 31/01/2024 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2024

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP NGÀY 05/01/2024 CỦA CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch hành động số 24/KH-UBND ngày 19/01/2024 nhằm cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả 06 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành; 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2024 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; 06 Kế hoạch thực hiện 06 Chương trình trọng điểm năm 2024; Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Đồng thời, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình công tác năm 2024 và tập trung chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể nhằm triển khai thực hiện hoàn thành, có hiệu quả mục tiêu, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

Đến nay, Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 30/12/2023, hiện đang tập trung xây dựng kế hoạch để tổ chức Lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã được Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 01/2024. Ngoài ra, đã phối hợp với Tổng Cục Thống kê hỗ trợ điều tra bổ sung và thu thập thông tin, rà soát một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đến cấp huyện để hoàn thiện các quy hoạch, đề án nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 18/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Thông báo kết luận số 09/TB-UBND tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến đề án thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, tập trung xây dựng hoàn thành đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I, Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự án kiến thành lập quận, phường và Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 01/2024, lượng khách ước đạt 307,9 nghìn lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 152 nghìn lượt, tăng 98,5% so với cùng kỳ; khách nội địa ước đạt 155,9 nghìn lượt, giảm 7,8%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 595,1 tỷ đồng, tăng 10,4%.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 4.468,8 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.280 tỷ đồng, chiếm 73,4%, tăng 10,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tăng 0,5% so với tháng trước, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Triển khai thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa ước đạt 78,6 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: Xơ, sợi, dệt các loại ước đạt 15 triệu USD, tăng 63,9%; hàng may mặc ước đạt 32,6 triệu USD, giảm 19,4%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 15,9 triệu USD, gấp 4,5 lần.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa ước đạt 65 triệu USD, tăng 76,7% so với cùng kỳ. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: Thủy sản ước đạt 0,4 triệu USD, tăng 0,4 triệu USD; nguyên phụ liệu dệt may ước đạt 33,4 triệu USD, gấp 2,1 lần; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 14,1 triệu USD, tăng 62,2%.

Hoạt động ngân hàng: Ước đến cuối tháng 01/2024, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 69.700 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cuối năm 2023. Dư nợ tín dụng tại các TCTD đạt 78.200 tỷ đồng, tăng 0,6%. Tính đến 31/12/2023, nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn ở mức 1.241 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,6%.

Hoạt động vận tải: Tháng 01/2024, vận tải hành khách ước đạt 2.847,4 nghìn hành khách, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.878 nghìn tấn, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 16,2% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 423,7 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 17% so với cùng kỳ.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,1% so với cùng kỳ; trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước tăng 28%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 7,9%; Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước tăng 2,1%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,8%.

 Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ gồm: bia 26 triệu lít, tăng 4,1% so với cùng kỳ (trong đó: bia lon 17 triệu lít, tăng 3,7%; bia chai 9 triệu lít, tăng 5%); tôm đông lạnh 233,4 tấn, tăng 8,1%; Xi măng 67,7 nghìn tấn, tăng 25,6%; sợi các loại 8,2 nghìn tấn, tăng 25%; điện thương phẩm 143,6 triệu KWh, tăng 12%; men frit 20,4 nghìn tấn, tăng 21,7%;...

Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: quần áo lót 25,8 triệu SP, giảm 3%; Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da 9,4 nghìn đôi, giảm 7,8%;....

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

Trồng trọt: Tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024. Đến nay, diện tích đã gieo cấy được 25.042 ha/28.004 ha, đạt tỷ lệ 89,4%, dự kiến 05/02/2024 gieo cấy xong. Cây trồng khác: Kế hoạch gieo trồng vụ Đông Xuân: Ngô 978 ha; Lạc 2.286 ha; Sắn 3.856 ha; Đậu các loại 776 ha; Rau các loại 2.056 ha; Cây ăn quả 3.420 ha (trong đó: Cam 375 ha; bưởi 1.347ha; chuối 763ha; dứa 143 ha…); Hồ tiêu 210 ha; Cây cao su 5.637ha. Cây vụ Đông các loại đã trồng 1000ha; Hoa chậu các loại phục vụ Tết đã trồng: 152.610 chậu.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm (so với cùng kỳ): Đàn lợn ước đạt 153.721 con, tăng 1%; Sản lượng xuất chuồng ước đạt 1.291 tấn, tăng 34 tấn. Đàn trâu 15.203 con, giảm 0,4%; sản lượng xuất chuồng trong tháng ước đạt 74 tấn, giảm 1 tấn, tương ứng giảm 1,3%. Đàn bò 28.296 con, giảm 0,6%; sản lượng xuất chuồng trong tháng ước đạt 120 tấn, giảm 01 tấn, tương ứng giảm 0,8%. Đàn gia cầm 4.941 nghìn con, tăng 1,7%; sản lượng thịt gà hơi xuất chuồng trong tháng ước đạt 560 tấn, tăng 10 tấn, tương ứng tăng 1,8%.

Tổ chức lực lượng chốt chặn tại các chốt kiểm dịch 24/24 giờ để kiểm tra vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và tiêu độc, khử trùng phương tiện và tiếp tục triển khai kế hoạch tiêm phòng vụ Xuân 2024 đảm bảo đúng tiến độ[1]. Xây dựng và phối hợp với các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra phòng chống đói rét, tiêu độc phòng chống dịch bệnh động vật, thực hiện điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, các cơ sở giết mổ trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, trong đó, tập trung kiểm tra kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, tổ chức các biện pháp phòng chống dịch bệnh, vệ sinh thú y.

Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng ước đạt 116 ha, tăng 01 ha so với cùng kỳ. Sản xuất giống ước đạt 10,2 triệu con, tăng 0,2 triệu con. Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 408 tấn, tăng 18 tấn; thủy sản khai thác ước đạt 1.916 tấn, tăng 33 tấn, trong đó khai thác biển ước đạt 1.675 tấn, tăng 35 tấn và khai thác nội địa 241 tấn, giảm 02 tấn.

Lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 930 ha, tăng 20 ha so với cùng kỳ, sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt 30.800 m3, tăng 380 m3. Đã công nhận 02 nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; gieo ươm được khoảng 1,2 triệu cây giống các loại  phục vụ kế hoạch trồng rừng trong năm và Đề án 01 tỷ cây xanh. Tổng diện tích rừng trồng sản xuất gỗ lớn đạt 12.420,91 ha (diện tích được cấp chứng chỉ QLRBV là 11.924,24 ha). Tăng cường tuần tra, truy quét, kiểm tra và bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm xung yếu, không để xảy ra cháy rừng, phá rừng; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã và lâm sản trái phép trước, trong và sau Tết[2].

3. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước tháng 01 ước đạt 996,8 tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán và tăng 2,9% so với cùng kỳ; trong đó: Thu nội địa ước đạt 933,6 tỷ đồng, bằng 8,4% dự toán và tăng 1,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 62,6 tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, và tăng 29%; thu viện trợ, huy động đóng góp 552 triệu đồng, bằng 5% dự toán và gấp 3,9 lần so với cùng kỳ.

Chi ngân sách nhà nước ước đạt 580,7 tỷ đồng, bằng 04% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 91 tỷ đồng, bằng 02% dự toán.

4. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tháng 01 ước đạt 1.758 tỷ đồng, bằng 5,2% KH, tăng 27,4% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 375 tỷ đồng, bằng 5% KH, tăng 10,6%; vốn do địa phương quản lý 1.383 tỷ đồng, bằng 5,2% KH, tăng 33%.

- Phân theo nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước đạt 499 tỷ đồng, bằng 5,1% KH, tăng 23,8%; vốn tín dụng đạt 522 tỷ đồng, bằng 5% KH, tăng 10,4%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 177 tỷ đồng, bằng 5% KH, tăng 5,4%; vốn đầu tư của dân 450 tỷ đồng, bằng 7,8% KH, tăng 80%; vốn viện trợ nước ngoài 58 tỷ đồng, bằng 5,9% KH, tăng 26%; vốn đầu tư nước ngoài 52 tỷ đồng, bằng 1,5% KH, tăng 30%.

* Giải ngân vốn đầu tư công:

+ Giải ngân kế hoạch năm 2023: Tính đến ngày 31/01/2024, giải ngân vốn đầu tư công là 7.368,537 tỷ đồng/5.758,257 tỷ đồng, đạt 128% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, nằm trong Top 10 của cả nước. Nếu tính các nguồn vốn đầu tư công khác Tỉnh đã giao bổ sung trong năm (bao gồm các nguồn vốn kéo dài, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh và nguồn NSTW hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai năm 2022) thì tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh đã giao là 8.924,76 tỷ đồng. Giải ngân đến thời điểm báo cáo là 7.368,537 tỷ đồng/8.924,76 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch.

+ Về giao và giải ngân kế hoạch năm 2024:

UBND tỉnh đã có Quyết định phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 là 6.257,879 tỷ đồng. Bao gồm: (1) Vốn ngân sách địa phương: 4.342,226 tỷ đồng; (2) Vốn ngân sách Trung ương: 1.915,653 tỷ đồng. Đến ngày 31/01/2024 đã giải ngân là 177,927 tỷ đồng/6.257,879 tỷ đồng, đạt 3% kế hoạch.

Giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 Thủ tướng Chính phủ giao đến thời điểm báo cáo là 177,927 tỷ đồng / 6.257,879 tỷ đồng, đạt 3% kế hoạch.

Đến nay, một số dự án đầu tư công trọng điểm của Tỉnh đã hoàn thành, được đưa vào khai thác sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư như dự án: Đường Phú Mỹ - Thuận An, Đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), các dự án chỉnh trang đô thị, đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp...

5. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 26/01/2024, có 55 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 578,4 tỷ đồng, tăng 1,9% về lượng và gấp 3,5 lần về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 77 doanh nghiệp, giảm 15 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 316 doanh nghiệp, tăng 116 doanh nghiệp; giải thể tự nguyện 10 doanh nghiệp, giảm 09 doanh nghiệp.

Đã cấp phép cho 02 dự án cấp mới[3] trong Khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn thu hút đầu tư là 349,1 tỷ đồng; điều chỉnh tăng/giảm vốn đầu tư cho 01 dự án[4] với vốn tăng thêm 70,8 tỷ đồng.

6. Văn hóa - xã hội

a) Về văn hóa - thể thao

Tập trung Kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024. Chuẩn bị tổ chức các hoạt động trưng bày, triển lãm, các hoạt động dâng hoa, dâng hương mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024; Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ hội Đền Huyền Trân Xuân Giáp Thìn 2024. Hoàn chỉnh hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể “Lễ hội điện Huệ Nam” đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ngày 21/01/2024, đã tổ chức Lễ Tái khởi động hệ thống xe đạp công cộng tại khu vực trung tâm thành phố Huế với 200 xe đạp tại 7 trạm xe.

Triển khai sâu rộng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa gắn việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình.

Tổng lượng khách tham quan di tích đến ngày 22/01/2024 là 137,1 nghìn lượt, tăng 73,7% so với cùng kỳ; tổng doanh thu bán vé tham quan đạt hơn 21,4 tỷ đồng, tăng 69,4%.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thể thao truyền thống mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn 2024; kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Tổ chức Vòng loại Giải Bóng đá U19 quốc gia năm 2024; Tổ chức Giải Bóng đá hạng nhất quốc gia mùa giải 2023 - 2024. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra về việc đảm bảo an toàn tại các khu vui chơi, giải trí về thể thao; công tác cứu hộ, cứu đuối tại các hồ bơi, sông, suối trên địa bàn tỉnh; tiển khai chương trình Bơi an toàn phòng chống đuối nước.

b) Về khoa học và công nghệ

Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình số 3328/CTPH-BKHCN-TTH ngày 22/11/2021 về Chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ KH&CN giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh về hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030; Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND tỉnh về nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh;....

Triển khai Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực KH&CN, Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 lĩnh vực KH&CN; triển khai Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024”,…

Triển khai tổ chức thực hiện Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công Đại hội Thanh trà Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029 và Lễ Công bố Văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Huế” cho sản phẩm quả thanh trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ đã đi vào nề nếp. Đã gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 01 cơ sở y tế; cấp mới 02 giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

c) Về giáo dục và đào tạo

Hoàn thành chương trình học kì I năm học 2023 - 2024 đảm bảo theo kế hoạch, tiếp tục thực hiện công tác học kỳ II năm học 2023-2024 theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024 nghiêm túc, an toàn; tổ chức Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2023-2024; phối hợp tổ chức Tổng kết Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 và phát động Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 53. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục các cấp, bậc học của các phòng chuyên môn. Đến nay có 415/568 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 73,1%[5].

Toàn tỉnh có 74/93 học sinh đạt giải (đạt tỉ lệ 79,6%) kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia năm học 2023-2024, gồm 03 giải Nhất (01 Sinh học, 01 Vật lí, 01 Tiếng Anh), 20 giải Nhì, 22 giải Ba và 29 giải Khuyến khích. Trong đó, có 07 học sinh được chọn vào đội dự tuyển thi quốc tế (03 Sinh học, 02 Vật lí và 02 Tin học). Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội khỏe Phù đổng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

d) Về y tế - chăm sóc sức khỏe

Đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện Chính sách thu hút nguồn nhân lực Bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU ngày 09/08/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vào các dịp lễ hội Tết Nguyên đán; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

e) Về lao động - việc làm và an sinh xã hội

Triển khai Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 28/12/2023 thực hiện Chương trình Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024. Xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 “Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, giai đoạn 2021 - 2025. Khởi công công trình “Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo Thực hành nghề Du lịch và chuyển đổi số trong Giáo dục nghề nghiệp”. Ban hành Quyết định thực hiện chế độ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe đối với người có công và thân nhân liệt sĩ.

Xây dựng Kế hoạch triển khai mô hình quản lý Chương trình An sinh xã hội thông qua VneID trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch truyền thông về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2024; Kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu quốc của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

* Công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn

Hiện nay, đang rà soát hoàn thiện danh sách đối tượng nhận quà của Chủ tịch nước cho đối tượng người có công theo Quyết định số 1583/QĐ-CTN ngày 26/12/2023 của Chủ tịch nước; Công văn số 41/LĐTBXH-NCC ngày 04/01/2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; trình Văn phòng Chủ tịch Nước danh sách 150 người cao tuổi tròn 100 tuổi để Chủ tịch Nước gửi Thiệp chúc thọ.

Tặng quà cho các đối tượng được hưởng chính sách 1.556 suất với tổng kinh phí 546,2 triệu đồng, bên cạnh đó vận động thêm nguồn kinh phí từ cơ quan Mặt trận TQVN, nguồn huy động hợp pháp khác hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo đơn thân khó khăn; hộ có trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (18 suất, tương ứng 23,4 triệu đồng). Các địa phương chủ động sử dụng ngân sách các huyện, thị xã, thành phố Huế để tặng quà cho các đối tượng được hưởng chính sách. Thực hiện công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định cho 19.574 người cao tuổi với kính phí 9,2 tỷ đồng.

Tổ chức chi trả chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội tháng 01, tháng 02 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 01/2024 đầy đủ, kịp thời; cụ thể: Đối tượng người có công được hưởng trợ cấp hàng tháng (tháng 01/2024): 15.350 người với tổng số tiền 31,3 tỷ đồng; Đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng trợ cấp hàng tháng (tháng 01/2024): 60.856 đối tượng bảo trợ được chi trả tại cộng đồng với kinh phí: 30,4 tỷ đồng.

Về tình hình thưởng Tết Nguyên đán năm 2024 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Các doanh nghiệp dự kiến có mức thưởng cao nhất là 150 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 200 ngàn đồng, phân theo các loại hình doanh nghiệp như sau: (1) Đối với Công ty TNHH NN1TV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Mức thưởng bình quân đạt 10,98 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất đạt 30 triệu đồng, mức thưởng thấp nhất là 800 nghìn đồng. (2) Đối với Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối nhà nước: Mức thưởng bình quân đạt khoảng 6,82 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất đạt 150 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 01 triệu đồng. (3) Đối với doanh nghiệp dân doanh: Mức thưởng bình quân đạt khoảng 6,91 triệu đồng; mức thưởng cao nhất đạt 123 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 300 nghìn đồng. (4) Đối với doanh nghiệp FDI: Mức thưởng bình quân đạt 06 triệu đồng, mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng và mức thưởng thấp nhất là 200 ngàn đồng.

7. Công tác cải cách hành chính, công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. Công tác cải cách thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân. Các cơ quan quản lý nhà nước đã thường xuyên rà soát, đơn giản thủ tục hành chính, hệ thống hóa TTHC, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ TTHC. UBND tỉnh tiếp tục duy trì đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo tỉnh với cá nhân, tổ chức tại chuyên trang, chuyên mục “Trao đổi và tháo gỡ” và “chính quyền với người dân” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh nhằm giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc với 30 đoàn khách quốc tế/296 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư - thương mại (giảm 18 đoàn/204 lượt người so với cùng kỳ). Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động,…với các địa phương nước ngoài; triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quốc phòng, an ninh: UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 07/12/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2024. Tổ chức ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường trong dịp Tết.

Về trật tự, an toàn xã hội: Tháng 01 năm 2024, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra, nắm được 73 vụ, làm 01 người chết, 19 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 15,9 tỷ đồng; so với tháng trước tăng 08 vụ (12,31%); so với cùng kỳ năm 2023 tăng 23 vụ (57,5%). Trong đó, tội phạm xâm phạm sở hữu tiếp tục chiếm tỷ lệ cao, xảy ra 42 vụ - chiếm 57,53%, chủ yếu là trộm cắp tài sản (29/42 vụ - chiếm 69,04%); nổi lên là xảy ra 01 vụ Giết người (chống lại lực lượng Công an), làm 01 cán bộ Công an hy sinh tại phường Thủy Vân, TP Huế. Tội phạm về kinh tế phát hiện 05 vụ/14 đối tượng; so với tháng trước nhiều hơn 04 vụ (400%); so với cùng kỳ năm 2023 không tăng, giảm. Tội phạm về ma túy phát hiện 27 vụ/51 đối tượng, thu giữ hơn 4,8 kg và 60.986 viên ma túy tổng hợp; so với tháng trước nhiều hơn 25 vụ (1.250%); so với cùng kỳ năm 2023 nhiều hơn 01 vụ (3,85%). Cháy xảy ra 01 vụ cháy nhà dân, thiệt hại tài sản khoảng 3,5 triệu đồng; so với tháng trước giảm 03 vụ (75%); cùng kỳ năm 2023 không xảy ra.

An toàn giao thông: Tháng 01/2024 (thống kê từ 15/12/2023 - 14/01/2024), toàn tỉnh xảy ra 44 vụ tai nạn giao thông, làm 16 người chết, 33 người bị thương; so với tháng trước tăng 24 vụ, tăng 06 người chết, tăng 24 người bị thương; so với cùng kỳ tăng 24 vụ, tăng 05 người chết, tăng 19 người bị thương. Tuần tra kiểm soát, phát hiện 3.055 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, quyết định xử phạt 2.878 trường hợp, phạt tiền hơn 4,6 tỷ đồng, tước 668 giấy phép lái xe, tạm giữ 1.166 phương tiện.

Về công tác tuyển quân: Đã chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2024 bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đúng luật; toàn tỉnh có 1.552 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự (trong đó nhập ngũ Quân đội: 1.300 thanh niên, Công an: 252 thanh niên). Theo kế hoạch các địa phương hoàn thành phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 06/02/2024 và tổ chức lễ giao nhận quân trong toàn tỉnh vào ngày 26/02/2024.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QÚY I NĂM 2024

1. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 12/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024. Trong đó, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội. Đồng thời, tổ chức rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể gắn trách nhiệm các Sở, ngành, địa phương theo dõi, đôn đốc, giám sát và hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, tạo năng lực mới, nguồn thu ngân sách để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, tập trung xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Công bố và Kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 và Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030. Tập trung hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng:

  - Đối với các Đề án phân loại đô thị: (i) Đề án công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đạt tiêu chí đô thị loại I; (ii) Chương trình phát triển đô thị tỉnh đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; (iii) Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực dự án kiến thành lập quận, phường và Báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; (iv) Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV.

  - Tập trung xây dựng Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính đảm bảo hoàn thành trình Bộ Nội vụ trong tháng 04/2024. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đề án phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế; thực hiện tốt thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

3. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,5-9,5%.

a) Lĩnh vực công nghiệp

- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp đảm bảo ổn định và phát huy tối đa năng lực sản xuất. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

- Tập trung đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp, trọng tâm là Nhà máy Kanglongda Huế, Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,...các dự án phát triển hạ tầng công nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây. Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp: Điền Lộc, Điền Lộc 2, Bình Thành, Phú Diên,

b) Lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch số 386/KH-UBND ngày 22/11/2023 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Festival Huế 2024; trọng tâm là tổ chức Lễ hội mùa Xuân “Xuân Cố đô” tạo điểm nhấn, kích cầu du lịch trong những tháng đầu năm 2024.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh kích cầu dịch vụ du lịch dành cho khách nội địa và quốc tế; tăng cường giới thiệu các điểm đến, các sản phẩm du lịch mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông minh, chuyển đổi số trong ngành du lịch.

- Tập trung phối hợp hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch. Hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án du lịch như: Sân Golf Quốc tế và khu dịch vụ phụ trợ khách sạn golf và khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, Khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô, giai đoạn II của dự án Laguna Lăng Cô, Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Kim Long Lăng Cô, Khu biệt thự du lịch sinh thái biển Lăng Cô Spa Resort, Khu du lịch sinh thái biển Hải Dương; Vườn Bách thảo trên sông; Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế; Khu du lịch sinh thái nhà rường Huế; Khu nghỉ dưỡng cao cấp Hue Spirit Sanctuary; Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng thiên nhiên Thác Trượt; Khu du lịch sinh thái Lee House; Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình; Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn;...

- Theo dõi sát diễn biến cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, phòng chống gian lận thương mại; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá, nhất là thời điểm sau Tết Nguyên đán. Đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ Dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế,...Tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

c) Lĩnh vực nông nghiệp

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 đảm bảo đúng khung lịch thời vụ. Theo dõi tình hình thời tiết, tình hình thủy văn và nguồn nước trên các sông, hói, hồ chứa để chủ động điều tiết nguồn nước kịp thời; chủ động trong công tác phòng phòng hạn hán, ngập mặn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Tập trung cơ cấu lại lĩnh vực trồng trọt theo hướng ưu tiên phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, VietGAP. Tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả, chú trọng phát triển cây đặc sản bưởi Thanh trà, cam Nam Đông và một số loài cây có giá trị khác như dược liệu và lâm sản ngoài gỗ. Phát triển những sản phẩm đặc sản, có lợi thế của mỗi địa phương thành các sản phẩm OCOP.

- Tập trung công tác tiêm phòng; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời, không để lây lan thành dịch. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Tập trung phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ FSC. Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024.

4. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa, xã hội như: Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương; Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2, Đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc; Tuyến đường kết nối từ khu B - An Vân Dương về trung tâm thị trấn Phú Đa,...Các dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2); các dự án chỉnh trang phát triển đô thị,...Khởi công các dự án: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài; Đường vành đai 3.

5. Về giải ngân vốn đầu tư công và quản lý tài chính ngân sách:

a) Về giải ngân vốn đầu tư công: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26 /CT-UBND ngày 26/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện đầu tư công năm 2024. Trong đó,

(i) Tập trung theo dõi, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch triển khai, cam kết tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2024.

(ii) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh các thủ tục, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch, đặc biệt là các dự án quan trọng, trọng điểm, các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án chống sạt lở bờ biển, kè sông từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở năm 2023. 

(iii) Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm: Dự án Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương; Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đê chắn sóng cảng Chân Mây-giai đoạn 2,...

(iv) Theo dõi tình hình thực hiện và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, năm 2024 và chuẩn bị xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

 b) Về quản lý tài chính - ngân sách

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát, huy động đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thực sự cần thiết.

- Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng chặt chẽ, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật về tài sản công, nhất là đất đai, trụ sở,...; rà soát, thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước,… trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung tháo gỡ, hướng dẫn thủ tục cho các dự án đầu tư đang trong quá trình hoàn tất thủ tục kêu gọi đầu tư, nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất, ưu tiên các dự án trọng điểm trong danh mục dự án thu tiền sử dụng đất năm 2024. Xây dựng phương án về giá để tổ chức đấu giá tài sản công, quỹ đất của các trụ sở cơ quan nhà nước sau khi di dời để kêu gọi dự án đầu tư, tăng thu ngân sách.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021.

6. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp

- Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng nhận đầu tư; tạo môi trường thân thiện, thuận lợi đối với doanh nghiệp, tổ chức, công dân khi đến giao tiếp thực hiện các thủ tục về phát triển doanh nghiệp, góp phần đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI. Chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

- Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,…để đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư.

7. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh uỷ về: Văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và giáo dục & đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là người công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, người bị mất việc làm...bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết.

- Tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp để có phương án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy cung ứng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây…thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn hoá, truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).

8. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

Tập trung thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 07/12/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2024. Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2024. Hoàn thành công tác tuyển quân, giao nhận quân chặt chẽ, chất lượng; tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2024.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh nhằm giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm ma tuý và tội phạm công nghệ cao; vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thực hiện các giải pháp quyết liệt bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Tiếp tục triển khai Đề án 06 về ứng dụng cơ sở dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”,...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phân loại rác thải tại chỗ,…

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT. Tiếp tục đổi mới sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Triển khai Đề án chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc, kết luận của thanh tra. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 [1] 3.720 liều THT trâu bò (12%), 5.833 liều tam liên (16%), 660 liều E.coli (8%), 38.000 liều Cúm gia cầm, 26.500 liều DTV, 8.065 liều Newcastle, 850 liều THT gia cầm, 1.050 liều đậu gà, 1.600 liều gumboro, 310 liều LMLM lợn trang trại

[2] Trong tháng 01/2024, trên địa bàn huyện A Lưới đã xảy ra 01 vụ phá rừng với diện tích là 0,1394 ha tại Lô 16, Khoảnh 6, TK 361 do UBND xã A Roàng quản lý. So sánh cùng kỳ năm 2023, số vụ phá rừng không tăng, giảm; diện tích rừng bị phá giảm 0,4606 ha. Trong tháng đã xảy ra 26 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp; đã xử lý 07 vụ; diện tích rừng bị giảm 0,1394 ha (do phá rừng); thu nộp ngân sách 21,5 triệu đồng; tạm giữ và xử lý 12,131 m3 gỗ thông thường

[3] Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện - điện tử (58,25 tỷ đồng), Dự án Nhà máy sản xuất mũ bảo hiểm EON Industry Việt Nam (290,88 tỷ đồng)

[4] Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu Cristobalite điều chỉnh nâng vốn đầu tư lên 762,2 tỷ đồng, tăng 94 tỷ đồng (Khu C, KCN Phong Điền); Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh và xuất khẩu bia và đồ uống không cồn khác điều chỉnh nâng vốn đầu tư lên 3.405,8 tỷ đồng, tăng 1.427 tỷ đồng (KCN Phú Bài); Dự án mở rộng Nhà máy sản xuất bao bì giấy Carton điều chỉnh nâng vốn đầu tư lên 30 tỷ đồng, tăng 3,5 tỷ đồng (KCN Phú Bài); Nhà máy may mặc Hanex Huế điều chỉnh giảm vốn đầu tư xuống 127,5 tỷ đồng, giảm 47,4 tỷ đồng (KCN Phú Bài); Khu phức hợp du lịch và dịch vụ Kim Long Lăng Cô điều chỉnh nâng vốn đầu tư lên 2.104,7 tỷ đồng, tăng 365 tỷ đồng (KKTCNLC).

[5] Mầm non 127/207 trường, đạt 61,4%; Tiểu học 169/192 trường, đạt 88,0%; THCS 99/130 trường, đạt 76,2%; THPT 20/39 trường, đạt 51,3%

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]