Nhóm khoáng sản phi kim loại

  

- Pyrit: Hiện nay đã phát hiện được 4 mỏ và 12 điểm quặng pyrit ở Nam Đông, trong đó có mỏ Bản Gôn (pyrit - vàng), mỏ La Vân (pyrit), mỏ Hưng Phú (pyrit), mỏ Hương Hữu (pyrit). Mỏ Bản Gôn có hàm lượng pyrit cao nhất. Trữ lượng pyrit dự báo trên 2 triệu tấn. Điều kiện khai thác vận chuyển rất phức tạp.

- Phosphorit: Gặp trong các hang động Kast đá vôi Khe De (Nam Đông). Hàm lượng P2O5 đạt 5,33 - 6,34%. Trữ lượng phosphorit ít và điều kiện khai thác không thuận lợi.

- Kao lin: Đã Phát hiện được 11 mỏ và điểm quặng kiểu phong hoá từ các đá phiến sét giàu nhôm và đá mạch áp lít. Trong đó kaolin ở Bốt Đỏ (A Lưới) có chất lượng tốt đang được khai thác và sản xuất kaolin tinh luyện. Trữ lượng kaolin ở Thừa Thiên Huế đạt khoảng 13 triệu tấn. Điều kiện khai thác khá thuận tiện.

- Cát thuỷ tinh: Phân bố ở Phong Điền và Phú Vang. Đây là cát màu xám trắng nguồn gốc biển (m) hệ tầng Phú Vang (tương ứng hệ tầng Nam Ô). Hàm Lượng SiO2 đạt 97,48 - 98,04% (ở Nam Ô, Đà Nẵng đạt 96%). Trữ lượng cát thuỷ tinh trên 50 triệu tấn. Điều kiện khai thác vận chuyển thuận lợi.

 

Theo Địa chí Thừa Thiên Huế - Phần Tự nhiên

(Nhà Xuất bản Khoa học xã hội - năm 2005)

 Bản in]