Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức “Triển lãm cây kiểng 3 miền” tại Festival Huế 2014

  
Cập nhật:03/04/2014 9:53:16 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:    633     /QĐ-UBND

         Thừa Thiên Huế,  ngày  01  tháng 4  năm 2014

  

QUYẾT ĐỊNH

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức “Triển lãm cây kiểng 3 miền”

tại Festival Huế 2014

 


 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 143/2007/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng thành phố Huế thành phố Festival;

Căn cứ Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Festival Huế 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức “Triển lãm cây kiểng 3 miền” tại Festival Huế 2014, gồm các thành viên sau:

1. Trưởng ban: Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2014;

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Mai Xuân Minh, Phó Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế;

3. Phó Trưởng ban:

- Ông Lê Công Sơn - Trưởng phòng Cảnh quan Môi trường - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

 - Ông Chế Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Festival Huế;

4. Thành viên:

- Mời Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Thừa Thiên Huế;

- Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế;

- Ông Phan Trẻ, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

- Ông Nguyễn Văn Phúc, Chánh Văn phòng Trung tâm BTDT Cố đô Huế;

- Ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

- Bà Đỗ Lê Cẩm Hà, Phó trưởng phòng Cảnh quan Môi trường - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

- Ông Huỳnh Kim Khoa, Phó trưởng phòng Cảnh quan Môi trường - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

- Ông Lê Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Cảnh quan Môi trường - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế;

Điều 2. Ban tổ chức có nhiệm vụ

1.  Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc triển lãm. Chủ động liên hệ mời các tổ chức Sinh vật cảnh và các nghệ nhân cây kiểng, phong lan, chim cảnh tiêu biểu của 3 miền tham gia triễn lãm.

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo đúng kế hoạch.

3. Kịp thời báo cáo Trưởng ban tổ chức Festival Huế lần thứ VIII – 2014 về tình hình triển khai và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

4. Trưởng ban tổ chức “Triển lãm cây kiểng 3 miền” thành lập Hội đồng giám khảo, chấm giải và tổ chức trao giải thưởng cho các các tác phẩm cây kiểng nghệ thuật đặc sắc.

Điều 3. Chế độ làm việc và kinh phí hoạt động:

1. Các thành viên của Ban tổ chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban, Phó Trưởng ban tổ chức được sử dụng con dấu của Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế để điều hành các hoạt động của Ban tổ chức.

3. Kinh phí phục vụ triển lãm lấy từ nguồn ngân sách của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bố trí để phục vụ Festival Huế 2014.

4. Ban tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ ghi tại Điều 2.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành niệm vụ ghi tại Điều 2.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trung tâm Festival;

- Hội sinh vật cảnh TT Huế;

- Lưu: VT, VH.

 

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đã ký

 

 

Ngô Hòa

 

 

 

 

 

                       

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức “Triển lãm cây kiểng 3 miền” tại Festival Huế 2014 ()
 Bản in]