Quyết định quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2014

  
Cập nhật:14/03/2014 11:13:11 SA

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Số : 364 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày   25   tháng  02  năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2014

 


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012.

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

Căn cứ Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/20011 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Festival Huế tại Tờ trình số 35/TTF-TH ngày 12/02/2014 về giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2014 và của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 338/TTr-STC ngày 20 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2014 thuộc Trung tâm Festival Huế quản lý như sau:

1. Giá vé lượt:

TT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình Khai mạc Festival

Đồng/vé

300.000

2

Chương trình Đêm Hoàng Cung:

- Có dự yến tiệc Cung đình

- Không dự yến tiệc Cung đình

 

Đồng/vé

Đồng/vé

 

2.000.000

200.000

3

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội

Đồng/vé

100.000

4

Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định

Đồng/vé

100.000

5

Chương trình lễ hội Áo dài

Đồng/vé

300.000

6

Chương trình Bế mạc Festival

Đồng/vé

200.000

2. Giá vé gộp theo Tour:

TT

Chương trình

ĐVT

Giá vé 

 1

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội:

- Tour 03 đêm liên tục có 1 đêm dự Yến tiệc Cung đình.

- Tour 03 đêm liên tục có Đêm Hoàng Cung không dự Yến tiệc Cung đình.

- Tour 03 đêm liên tục không có Đêm Hoàng Cung.

 

Đồng/tour

 

Đồng/ tour

 

Đồng/ tour

 

2.150.000

 

350.000

 

250.000

 2

Tuor 3 đêm liên tục Chương trình IN tại Cung An Định

Đồng/ tour

250.000

  3. Khách đi theo đoàn trên 15 người, có hướng dẫn viên đi kèm thì hướng dẫn viên được miễn vé xem các chương trình biểu diễn (trừ vé Yến tiệc).

Điều 2. Trung tâm Festival Huế chịu trách nhiệm:

1. Công khai giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2014 theo quy định của pháp luật. Sử dụng vé do Cục Thuế tỉnh phát hành.

2. Tổ chức tuyên truyền, bán vé rộng rãi đến khán giả theo đúng giá vé đã quy định nêu tại Điều 1.

Trường hợp hợp đồng với đơn vị ngoài để bán vé thì được chi phí tối đa 10% trên doanh thu thực tế bán được cho các đơn vị, đại lý bán vé.

3. Nộp 100% số tiền vé thu được (sau khi trừ chi phí bán vé cho các đơn vị, đại lý) vào ngân sách nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây về giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Festival Huế; Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Thủ trưởng cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :                                                        

- Như Điều 4;   

- TT HĐND tỉnh;                                                          

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Cổng TTĐT tỉnh;

- Lưu: VT, TC, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

 

            Đã ký – PCT Ngô Hòa

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2014 ()
 Bản in]