Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023

  

(Theo Báo cáo số 201/BC-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh)

A. TÌNH HÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 và 5 THÁNG NĂM 2023

I. Những kết quả đạt được

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ

Tỉnh đã triển khai đồng bộ các nội dung của Nghị quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế; Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghị định 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và quy chế hoạt động Quỹ Bảo tồn di sản Huế; Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 và Nghị quyết 27/2022/UBTVQH15 bổ sung, sửa đổi một số điều Nghị quyết 1210 về phân loại đô thị và Nghị quyết 1211 về phân loại đơn vị hành chính (trong đó có tính đến yếu tố đặc thù đối với Thừa Thiên Huế). Cụ thể:

- Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 69-CTr/TU ngày 03/02/2020 về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/02/2020 thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy Kế hoạch 231/KH-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình số 12-CTr/TU ngày 13/5/2022 của Tỉnh uỷ (khoá XVI) về việc thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15, ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 về thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tập trung triển khai thực hiện lập Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; hiện nay, đang tập trung tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Tỉnh ủy cho ý kiến trong Quý II/2023; hoàn thiện Đề án xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

- Trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về đồ án Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; nghe báo cáo cuối kỳ (lần 2) về Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; hoàn thành Quy hoạch chung đô thị Phong Điền đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

2. Tình hình phát triển kinh tế

a) Lĩnh vực dịch vụ

Hoạt động du lịch: Trong tháng 5, lượng khách ước đạt 300,6 nghìn lượt, tăng 1,3% so với tháng trước, tăng hơn 94,91% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế ước đạt 99,6 nghìn lượt, giảm 12,3% so với tháng trước, gấp 30,9 lần so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 689,5 tỷ đồng, tăng 3,8% so với tháng trước, tăng hơn 91,1% so với cùng kỳ.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách ước đạt 1.279,5 nghìn lượt, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt 509 nghìn lượt, gấp 49 lần so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 2.942,4 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, giá cả: Tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt khoảng 4.568,1 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.402,3 tỷ đồng, chiếm 74,5%, tăng 1,8% so với tháng trước, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 22.504,6 tỷ đồng, tăng 18,9% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 16.771,2 tỷ đồng, tăng 14,5%. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 5 tháng tăng 2,16% so với bình quân cùng kỳ.

Hoạt động xuất nhập khẩu:

Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) hàng hóa trong tháng 5 ước đạt 93,6 triệu USD, tăng 5,6% so với tháng trước, giảm 5,6% so với cùng kỳ. Lũy kế tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 421,6 triệu USD, giảm 12,9%. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: xơ, sợi dệt các loại ước đạt 87,1 triệu USD, tăng 3,4%; hàng may mặc ước đạt 225,9 triệu USD, giảm 16,7%; gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 26,5 triệu USD, giảm 36,2%.

Kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hóa tháng 5 đạt 71,4 triệu USD, tăng 12,5% so với tháng trước, giảm 10,6% so với cùng kỳ. Lũy kế KNNK trong 5 tháng đầu năm ước đạt 274,3 triệu USD giảm 21,9%. Các mặt hàng nhập khẩu phục vụ cho hoạt động sản xuất, xuất khẩu: nguyên phụ liệu dệt may ước 171,7 triệu USD, giảm 34%; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ước đạt 20,4 triệu USD, giảm 23,3%; thủy sản ước đạt 4,4 triệu USD, tăng gấp 4,4 lần; nhóm hàng hóa khác hơn 74,3 triệu USD, tăng 17,8%.

Hoạt động ngân hàng: Tính đến cuối tháng 4/2023, tổng nguồn vốn huy động đạt 63.555 tỷ đồng, tăng 3.071 tỷ đồng, tương ứng tăng 5,08% so với cuối năm 2022. Dự ước đến cuối tháng 5/2023, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 64.100 tỷ đồng, tăng 5,98% so với cuối năm 2022. Dư nợ tín dụng tại các TCTD ước đạt 75.100 tỷ đồng, tăng 1,02%. Tính đến 30/4/2023, nợ xấu tại các TCTD trên địa bàn ở mức 795 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,07%.

Hoạt động vận tải: Dự ước tháng 5 vận chuyển hành khách ước đạt 2.645,4 nghìn hành khách, tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 64,3% so với cùng kỳ. Hàng hóa vận chuyển ước đạt 1.674,4 nghìn tấn, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 9,9%. Dự ước doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 385,5 tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 19,8% so với cùng kỳ. Trong 5 tháng đầu năm, vận tải hành khách ước đạt 12.683,3 nghìn lượt khách, gấp 2 lần so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 8.094,6 nghìn tấn, tăng 6,4%. Doanh thu vận tải, bốc xếp ước đạt 1.853,2 tỷ đồng, tăng 19,8%.

b) Lĩnh vực công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 5 ước tăng 5,7% so với tháng 4/2023 và tăng 1,4% so với cùng kỳ; tính chung 5 tháng đầu năm ước tăng 0,3% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng ước giảm 0,8%; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 0,7%; Ngành sản xuất và phân phối điện, nước đá ước giảm 3,5%; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,2%.

Một số sản phẩm chủ yếu có sản lượng tăng gồm: bia 128,6 triệu lít, tăng 31,7%; tôm đông lạnh 1.768,2 tấn, tăng 9,9%; vỏ lon nhôm 6.384,5 nghìn tấn, tăng 2,1%; quặng inmenit 9 nghìn tấn, tăng 19,7%...

Các sản phẩm công nghiệp có mức sản xuất giảm so cùng kỳ: quần áo lót 161,8 triệu sản phẩm, giảm 2,6% so với cùng kỳ; sợi các loại 41,2 nghìn tấn, giảm 2%; Dăm gỗ 227,2 nghìn tấn, giảm 18,8%; Xi măng 712,4 nghìn tấn, giảm 9,7%; men frit 107,5 nghìn tấn, giảm 0,6%; điện sản xuất 679 triệu KWh, giảm 5,5%;...

c) Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp

  Trồng trọt: Diện tích lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 đã gieo cấy 28.022,9 ha, giảm 0,4% so với cùng kỳ. Đến nay, đã cơ bản gặt xong, năng suất bình quân ước đạt 65,72 tạ/ha, cao hơn vụ Đông xuân 2021 - 2022 khoảng 20 tạ/ha; sản lượng ước đạt 184.310,5 tấn, tăng 57.556,7 tấn so với cùng kỳ. Theo kế hoạch, vụ hè Thu gieo cấy 25.554,40 ha, đến nay đã làm đất 20.774,80 ha, gieo cấy được 8.846 ha (đạt 34,62% kế hoạch). Diện tích các loại cây trồng khác cơ bản ổn định: Ngô 1.075ha, Lạc 2.241ha, Sắn 3.719ha, Rau các loại 2027ha, Ném 150ha, Hoa các loại 57 ha, Sen 620ha…

Chăn nuôi: Tính đến tháng 5/2023: Đàn lợn 146.723 con, tăng 0,7% so với cùng kỳ, đàn trâu 15.141 con giảm 2%, đàn bò 28.733 con giảm 1,8%, đàn gia cầm 4.704 nghìn con, tăng 2,1%. Toàn tỉnh hiện có 401 trang trại chăn nuôi; trong đó: 14 trang trại chăn nuôi lợn, gà quy mô lớn, 70 trang trại quy mô vừa và 317 trang trại quy mô nhỏ; có 42 cơ sở chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sử dụng đệm lót sinh học và 01 trang trại chăn nuôi lợn hữu cơ tại Tổ hợp chăn nuôi 4F ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền.

Thủy sản: Sản lượng thủy sản nuôi trồng 5 tháng ước đạt 4.619 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ; số giống sản xuất ước đạt 123,1 triệu con, tăng 2,3%. Sản lượng thủy sản khai thác 5 tháng đầu năm ước đạt 17.989 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Lâm nghiệp: Sản lượng gỗ khai thác 5 tháng đầu năm ước đạt 254.314 m3, giảm 2,8% so với cùng kỳ.

4. Thu chi ngân sách Nhà nước

Thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước đạt 4.000,7 tỷ đồng, đạt 40% dự toán giao, đạt 31% chỉ tiêu phấn đấu UBND tỉnh giao và giảm 16,3% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa 3.745 tỷ đồng, đạt 30,5% chỉ tiêu phấn đấu và giảm 18,0%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 254 tỷ đồng, đạt 37,4% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 20,3%; thu viện trợ, huy động đóng góp 1,7 tỷ đồng, đạt 4,3% chỉ tiêu phấn đấu.

Chi ngân sách địa phương ước đạt 4.344,7 tỷ đồng, đạt 29,9% dự toán, trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.310 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán, chi thường xuyên 2.952 tỷ đồng, đạt 38%.

5. Tình hình đầu tư và xây dựng

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 5 tháng ước đạt 9.731 tỷ đồng, bằng 31,4% KH, tăng 5,2% so với cùng kỳ.

- Phân theo cấp quản lý: vốn do Trung ương quản lý 2.339 tỷ đồng, tăng 3,9%; vốn do địa phương quản lý 7.391,5 tỷ đồng, tăng 5,7%.

- Phân theo nguồn vốn: vốn ngân sách nhà nước đạt 2.551,5 tỷ đồng, tăng 12,1%; vốn tín dụng đạt 3.220 tỷ đồng, tăng 3,9%; vốn đầu tư của doanh nghiệp 1.230 tỷ đồng, tăng 3,9%; vốn đầu tư của dân 1.500 tỷ đồng, tăng 2,3%; vốn viện trợ nước ngoài 279 tỷ đồng, giảm 4,3%; vốn đầu tư nước ngoài 950 tỷ đồng, tăng 2,1%.

*Giải ngân vốn đầu tư công:

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh đến ngày 20/5/2023 là 1.356,144 tỷ đồng/5.923,257 tỷ đồng, đạt 22,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương giải ngân 622,351 tỷ đồng, đạt 19,3% KH; vốn NSTW (vốn trong nước) giải ngân 648,009 tỷ đồng, đạt 39,2% KH; vốn nước ngoài (ODA) giải ngân 50,597 tỷ đồng, đạt 7,4% KH; Vốn NSTW của 03 Chương trình mục tiêu quốc gia giải ngân 35,187 tỷ đồng, đạt 9,6% KH.

Ngoài ra, đã giải ngân các nguồn vốn ngân sách nhà nước khác tỉnh đã giao bổ sung trong tháng 01/2023 từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 và năm 2022 theo các Quyết định số 109/QĐ-UBND và số 110/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 và số 755/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh: Kế hoạch vốn 829,703 tỷ đồng, giải ngân 211,1 tỷ đồng, đạt 25,4% kế hoạch.

Tổng số kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh đã giao là 7.209,294 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo là 1.668,874 tỷ đồng, đạt 23,1% kế hoạch.

* Về đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm: Đã hoàn thành và đưa vào khai thác nhà ga hành khách T2 sân bay Phú Bài; khởi công dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế ngày 11/02/2023. Hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án: Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, đường vành đai 3,... Đôn đốc triển khai thực hiện dự án trọng điểm: Đường Nguyễn Hoàng và cầu Vượt sông Hương, dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, dự án Đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 2; Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế; Khu đô thị phía Đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc Khu E - Đô thị mới An vân Dương; Tổ hợp nhà ở, thương mại - dịch vụ và vui chơi giải trí An Đông, thuộc phường An Đông, thành phố Huế và phường Thuỷ Dương, thị xã Hương Thuỷ; Tổ hợp Khu dịch vụ thương mại và du lịch Phạm Văn Đồng, thành phố Huế,..., các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

6. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư

Tính đến 22/5/2023, có 310 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.547,2 tỷ đồng, giảm 10,7% về lượng và giảm 39,9% về vốn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp hoạt động trở lại 175 doanh nghiệp, giảm 126 doanh nghiệp, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động là 338 doanh nghiệp, tăng 06 doanh nghiệp; giải thể 56 doanh nghiệp, giảm 06 doanh nghiệp. Đã cấp mới 09 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.038 tỷ đồng (trong đó 05 dự án FDI với vốn đăng ký 28,5 triệu USD); thu hồi 01 dự án FDI với vốn đăng ký 34,5 triệu USD.

Tập trung rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh, đến nay 17 dự án đã đi vào hoạt động, 05 dự án cần đôn đốc tiến độ thực hiện, 21 dự án cần giám sát đặc biệt, 01 dự án tiếp tục rà soát thu hồi/thu hồi một phần và đã thu hồi 35 dự án/79 dự án rà soát, giám sát; đáng chú ý là trong 35 dự án đã thu hồi đến nay đã cấp lại 10 dự án cho các nhà đầu tư để thực hiện dự án, 04 dự án không kêu gọi đầu tư, 21 dự án đang được các đơn vị liên quan xây dựng thông tin, tiêu chí kêu gọi lựa chọn nhà đầu tư quan tâm thực hiện. Trong đó, có một số dự án khu vực đô thị như chậm tiến độ cần giám sát đặc biệt như Dự án đầu tư xây dựng tại khu đất số 4 đường Hà Nội, TP Huế; Dự án Xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, văn phòng, căn hộ cao cấp 14 - 20 Lý Thường Kiệt; Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế,….

Ngoài ra, tỉnh đã tham dự Hội nghị tổng kết và ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ đến năm 2025; ký kết biên bản ghi nhớ nghiên cứu hợp tác phát triển công nghiệp với tổng công ty Becamex IDC và VSIP Group tại tỉnh Bình Dương.

7. Văn hóa - xã hội

- Về Văn hóa - thể thao: Tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2023. Tổ chức dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển lãm “Nhật ký trong tù - Bảo vật quốc gia” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế; tổ chức Lễ hội làng Dương Nỗ với chủ đề “Dương Nỗ - Hành trình tháng Năm” tại cụm Di tích quốc gia đặc biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh tại xã Phú Dương, thành phố Huế. Tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Người mẹ Làng sen” nhân dịp kỷ niệm 155 năm năm sinh bà Hoàng Thị Loan và 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổ chức thành công Tuần lễ Festival Nghề truyền thống Huế “Tinh hoa Nghề Việt”, Lễ hội Huế - Kinh đô Ẩm thực, Lễ hội “Chợ quê ngày hội”.

Tổng lượng khách tham quan di tích đến hết ngày 18/5/2023 là 876.439 lượt; trong đó: Khách quốc tế: 428.970 lượt; khách trong nước: 447.469 lượt. Tổng doanh thu bán vé tham quan đến hết ngày 18/5/2023 đạt 136,4 tỷ đồng.

Lĩnh vực thể dục - thể thao: Khai mạc Giải Bóng rổ, Giải bóng chuyền Nam, Nữ các câu lạc bộ tỉnh Thừa Thiên Huế mở rộng năm 2023. Thể thao Thừa Thiên Huế đóng góp 02 huy chương Vàng, 01 huy chương Đồng vào thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

- Về khoa học và công nghệ: Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/8/2021 của Tỉnh ủy về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đã triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, năm 2023; Đề án Văn hóa công vụ năm 2023; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành Khoa học và Công nghệ năm 2023; Kế hoạch Triển khai Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Tiếp tục triển khai thực Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND và Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2022… Tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, năm 2023.

- Về giáo dục và đào tạo: Đã chỉ đạo toàn Ngành hoàn tất kiểm tra cuối kì của học kì II và tổng kết năm học 2022-2023. Hoàn tất việc hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2023 trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS và tuyển sinh vào lớp 10 THPT của các đơn vị giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 24/5/2021 của Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn của cả nước về giáo dục - đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đến nay, có 397/569 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 69,7%. Kỳ thi học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2022-2023 có 62 giải/80 học sinh dự thi, đạt tỉ lệ 77,5%, tăng 5 giải so với năm học trước và đứng thứ 7 của toàn quốc giải (02 giải Nhất, 17 giải Nhì, 18 giải Ba và 25 giải Khuyến khích); có 03 học sinh đủ điều kiện để tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2023; 01 học sinh vào chung kết Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2023. Đang tiến hành các bước lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo đúng quy trình quy định tại Thông tư 25 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chương trình giáo dục 2018.

- Về y tế: Đã triển khai nhiệm vụ y tế, chăm sóc sức khỏe 2023. Đẩy mạnh công tác kiểm tra liên ngành công tác an toàn vệ sinh thực phẩm vào các dịp lễ hội năm 2023; phối hợp tổ chức hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. Chủ động trong công tác phòng chống dịch, bệnh, đặc biệt là Covid-19, Sốt xuất huyết và các bệnh dịch khác. Rà soát nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 6 tháng cuối năm cho các đối tượng chưa tiêm chủng đầy đủ.

- Về Lao động, việc làm, an sinh xã hội: Từ đầu năm đến nay, đã giải quyết việc làm cho 7.442 người lao động, đạt 43,78% so với kế hoạch; trong đó đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài 1.100 lao động, đạt 55% theo KH. Đến nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh 3.006 người (đạt 18,78 % kế hoạch); trong đó, chủ yếu là trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác. Số học sinh đã tốt nghiệp 2.981 người[1]. Tổ chức thành công Ngày hội Việc làm - Tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp lần thứ I - năm 2023 và Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động - Tháng công nhân năm 2023 tại thị xã Hương Trà.

Ước tính đến hết tháng 5/2023, Số người tham gia BHXH bắt buộc: 125.757 người, đạt 93,19 % so với chỉ tiêu tạm giao năm 2023 của BHXH Việt Nam. Số người tham gia BHXH tự nguyện: 18.701 người, đạt 76,2%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN): 117.157 người, đạt 90,75%. Số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT): 1.148.117 người, đạt 99,02%.

Đảm bảo chăm lo cho chu đáo các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động về trẻ em năm 2023” tại huyện Nam Đông; chuẩn bị các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động vì trẻ em năm 2023;…

8. Công tác cải cách hành chính, công tác đối ngoại và đảm bảo quốc phòng, an ninh

Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh: Năm 2022, chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 6 toàn quốc, tăng 02 bậc so với năm 2021; hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị thứ 5 toàn quốc, giảm 04 bậc so với năm 2021; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp vị thứ 19 toàn quốc, giảm 15 bậc so với năm 2021.

Công tác đối ngoại: Đã đón tiếp, làm việc 331 đoàn khách quốc tế/2.456 lượt người đến thăm, làm việc, tìm hiểu cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư – thương mại (tăng 239 đoàn/2.141 lượt người so với cùng kỳ năm ngoái); Tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm duy trì và tăng cường, mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác hữu nghị với các đối tác theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa các mối quan hệ quốc tế; khai thác hiệu quả các mối quan hệ đối tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, lao động… với các địa phương nước ngoài; Triển khai các hoạt động hội nhập quốc tế, ngoại giao văn hoá và ngoại giao kinh tế trên địa bàn tỉnh. Công tác đối ngoại tiếp tục phục vụ có hiệu quả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Quốc phòng, an ninh: Đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2023 đảm bảo đúng yêu cầu và kiểm soát chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Xây dựng, triển khai kế hoạch, mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm giữ vững ANTT địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 1/5 và tuần lễ Festival Nghề truyền thống 2023. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; tập trung đấu tranh với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa cung ứng trên thị trường. Tổ chức Lễ truy điệu và an táng 16 hài cốt các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào.

An toàn giao thông: Tháng 05/2023, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 6 vụ so với với cùng kỳ; làm chết 12 người, giảm 04 người; bị thương 11 người, giảm 07 người. Trong đó, 05 ngày nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 & 1/5 năm 2023 xảy ra 04 vụ TNGT (giảm 4 vụ), làm chết 01 người (giảm 02 người) và làm bị thương 03 người (giảm 03 người). Từ đầu năm cho đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 65 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 42 vụ so với với cùng kỳ.

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 VÀ QUÝ II/2023

1. Các Sở, ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát những nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án cụ thể đã được Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh phân công từ đầu năm đến nay chưa thực hiện hoặc thực hiện chậm để tập trung đôn đốc triển khai thực hiện hiệu quả. Tổ chức đánh giá tình hình và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 06 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ và Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 18/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Trọng tâm:

(1) Triển khai thực hiện kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp và các kiến nghị, đề xuất của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại Thông báo số 137/TB-VPCP ngày 18/4/2023.

(2) Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các Bộ, ngành Trung ương và hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Tỉnh ủy cho ý kiến trong Quý II/2023. Phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai đến năm 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quý II/2023.

(3) Hoàn thành các quy hoạch, đề án quan trọng: Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính Thừa Thiên Huế; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2065 và Đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế; Đề án phân loại đô thị loại IV đối với đô thị Phong Điền; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050; các quy hoạch phân khu xây dựng; Đề án phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia.

(4) Triển khai hiệu quả chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế và Nghị định số 84/2022/NĐ-CP ngày 20/10/2022 về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế; thực hiện tốt thí điểm một số chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và các đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container đi, đến cảng Chân Mây.

2. Về phát triển kinh tế

2.1 Lĩnh vực công nghiệp:

- Tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp đảm bảo ổn định sản xuất, đặc biệt là ngành dệt may. Tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi đầu tư các dự án sản xuất kinh doanh vào các khu, cụm công nghiệp.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư hạ tầng triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp như: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gilimex; KCN Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Phong Điền-Viglacera và Đầu tư xây dựng Hệ thống xử lý nước thải-KCN Phong Điền; KCN và khu phi thuế quan Sài Gòn-Chân Mây.

- Tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án sớm đi vào hoạt động tạo bước đột phá cho ngành công nghiệp: Nhà máy Kanglongda Huế, Nhà máy Chế biến dòng, Nhà máy gia công Thạch anh Chân Mây, Phenika, Nhà máy sản xuất trang phục lót và hàng thể thao, Nhà máy sản xuất hàng may sẵn và trang phục lót cao cấp (giai đoạn 2), Nhà máy 2-CTCP Sợi Phú Bài 2, Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motor Huế,...

- Tổ chức lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng cô đến năm 2045 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2.2 Lĩnh vực du lịch, dịch vụ

- Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công các hoạt động Lễ hội trong khuôn khổ Chương trình Festival Huế, trọng tâm là lễ hội “Huế vào thu” và “Mùa đông xứ Huế”. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về du lịch, bản sắc văn hóa Huế; tập trung chuyển đổi số ngành du lịch. Đẩy mạnh xúc tiến các nhà đầu tư chiến lược, có thương hiệu về du lịch để phát triển các loại hình dịch vụ cao cấp; tiếp tục xúc tiến các đường bay nội địa, quốc tế đi và đến Cảng hàng không Quốc tế phú Bài.

- Hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ như: Trung tâm thương mại - dịch vụ - giải trí - văn phòng và khách sạn Nguyễn Kim, Trung tâm thương mại Aeon Mall, Khu nghỉ dưỡng huyền thoại Địa Trung Hải, Khu Du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Minh Viễn Lăng Cô, dự án Laguna Lăng Cô giai đoạn 2; Dự án Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và Bến thuyền nội bộ thuộc bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều; Khách sạn Hue Square, Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Cồn Sơn, Dự án khu du lịch Suối Voi, Tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước,…

- Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử. Theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa, bảo đảm cân đối cung - cầu, điều hành giá; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; bảo đảm cân đối điện trong mùa nắng nóng. Tập trung chuyển đổi mô hình quản lý chợ. Thực hiện hiệu quả các chính sách xúc tiến thương mại, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là đối với mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh.

2.3 Lĩnh vực nông nghiệp

Tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu đúng khung lịch thời vụ. Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác chăn nuôi, phòng, chống dịch, bệnh. Triển khai công tác chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản đảm bảo hiệu quả. Triển khai quyết liệt các biện pháp để quản lý, bảo vệ rừng; xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng, khô hạn; đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia và Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm OCOP giai đoạn 2021 - 2025.

3. Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong ngân sách và ngoài ngân sách.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả 04 Tổ công tác giám sát, quản lý dự án đầu tư của UBND tỉnh; các địa phương thành lập Tổ công tác đặc biệt do Chủ tịch UBND cấp huyện làm tổ trưởng để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm sử dụng vốn ngoài ngân sách, gồm 71 dự án theo Thông báo kết luận số 55/TB-UBND ngày 16/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát các dự án chậm tiến độ, tiếp tục xử lý theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh.

- Hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, đã lựa chọn nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư như: Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ, Khu du lịch Cồn Sơn, Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Hải Dương, Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình (tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc), Sân golf quốc tế, khu dịch vụ phụ trợ, khu biệt thự nghỉ dưỡng tại xã Vinh Xuân, Vườn bách thảo trên sông, Khu du lịch sinh thái cao cấp Huế Spirit Santuary.

- Tập trung hỗ trợ, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa, xã hội như: Tuyến đường bộ ven biển và cầu qua cửa Thuận An, Đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài, Đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt qua Sông Hương, Đường vành đai 3; Đường kết nối từ Thuỷ Vân đi Phú Đa; Cầu qua Phá Tam Giang kết nối Phú Đa đi Vinh Xuân; Đường kết nối liên huyện Quảng Điền - thị xã Hương Trà với thành phố Huế; đường phía Tây phá Tam Giang - Cầu Hai (đoạn Phú Mỹ - Phú Đa), Đê chắn sóng cảng Chân Mây - giai đoạn 2; đường cứu hộ cứu nạn thị trấn Phong Điền - Điền Lộc, dự án Cải thiện môi trường nước thành phố Huế; dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế (giai đoạn 2); các dự án chỉnh trang đô thị và hạ tầng phục vụ tái định cư các dự án trên địa bàn,...

4. Về giải ngân vốn đầu tư công:

- Tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Công điện số 123/CĐ-TTg ngày 10/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2023 và các văn bản chỉ đạo Chính phủ về đôn đốc phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên,…để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục đẩy nhanh công tác thẩm định, phê duyệt dự án, đảm bảo rút ngắn thời gian thẩm định dự án, thẩm định thiết kế kỹ thuật. Rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa, liên kết vùng, thúc đẩy tăng trưởng. Phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn.

5. Về quản lý tài chính ngân sách

- Các Sở, ban, ngành liên quan và các địa phương tập trung phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Thông báo 165/TB-UBND ngày 21/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, xây dựng kế hoạch, lộ trình hàng tháng, quý về nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn; phấn đấu đến hết Quý II/2023, thu ngân sách nhà nước đạt từ 8.450 tỷ đồng/13.000 tỷ đồng (tương ứng 65% chỉ tiêu phấn đấu), đến hết Quý III/2023 thu ngân sách nhà nước đạt từ 11.050 tỷ đồng/13.000 tỷ đồng (tương ứng 85% chỉ tiêu phấn đấu) và đến hết tháng 11/2023 cơ bản hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu 13.000 tỷ đồng.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát, huy động đủ nguồn lực để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên chi đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, cấp bách, hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là các khoản chi chưa thực sự cần thiết. Tăng cường khai thác nguồn thu vãng lai; kinh doanh qua mạng; bán đấu giá quyền sử dụng đất,...

- Triển khai có hiệu quả thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước tại Nghị quyết 38/2021/QH15 ngày 13/11/2021. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế; tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế.

6. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển doanh nghiệp

Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp thành lập mới; hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường. Chú trọng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện các giải pháp duy trì và nâng cao xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR Index, DTI.

- Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư; tiếp tục quan tâm hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng,… để đảm bảo tính chủ động, sẵn sàng trong công tác kêu gọi, thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được cấp phép đầu tư. Đồng thời, tổ chức rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án vi phạm pháp luật về đất đai, đầu tư. Chủ động có giải pháp thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

7. Tập trung phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội

Tập trung triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hành động để triển khai thực hiện 04 Nghị quyết chuyên đề quan trọng của Tỉnh uỷ về: Văn hoá - du lịch, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ và giáo dục & đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao. Trọng tâm là:

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 và các chương trình, kế hoạch, đề án/dự án, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ. Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất các ngành, lĩnh vực.

- Tập trung xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO công nhận Ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, trưng bày, triển lãm, thư viện, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị văn hóa của tỉnh và cả nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Tổ chức các kỳ thi đảm bảo an toàn, chất lượng, nhất là kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh các lớp đầu cấp… Duy trì và phát huy sân chơi, hoạt động thể thao truyền thống nhằm phát triển toàn diện học sinh. Tiếp tục tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp cho các cấp học; ưu tiên thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; xây dựng Đại học Huế theo lộ trình thành Đại học Quốc gia. Tiếp tục bồi dưỡng học sinh chuẩn bị đội tuyển, dự thi quốc tế.

- Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, hệ thống y tế dự phòng,... 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

8. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; bảo vệ môi trường và phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu

Tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2023. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hoá lớn được tổ chức trong những tháng cuối năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06/CP về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, trọng tâm là triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng; công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt quy định về tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian, quy định, không để tồn đọng kéo dài và khiếu kiện vượt cấp. Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tăng cường công tác quản lý và chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn minh nông thôn bảo đảm cảnh quan môi trường hướng xanh - sạch - sáng và đẹp, hình thành các vùng quê đáng sống. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với duy trì thực hiện tốt Đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, đẩy mạnh phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”,...; thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; phân loại rác thải tại chỗ,…

9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số

Đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai hiệu quả các kế hoạch duy trì và nâng cao các chỉ số hành chính về PAR-Index; PAPI-Index, PCI, ICT. Cải thiện và nâng cao chất lượng, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; báo cáo Bộ Nội vụ danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã cần phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025.

Triển khai Đề án chuyển đổi số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Nâng cao hiệu quả của việc xây dựng chính quyền điện tử và phát triển dịch vụ đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số. Nâng cấp cơ sở vật chất và hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã.[1] cao đẳng, trung cấp 331 người, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác 2.650 người.

thuathienhue.gov.vn
 Bản in]