CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

(Theo Quyết định 3435/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh)

A. DANH MỤC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY HĐND TỈNH NĂM 2022

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, BÁO CÁO

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

SẢN PHẨM

GHI CHÚ

I

CÁC BÁO CÁO, ĐỀ ÁN THƯỜNG KỲ (TRÌNH HĐND TỈNH)

1

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022 (bao gồm tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm, dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm)

Sở KHĐT

Quý II
20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

2

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II
20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

3

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại và thực hành tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2022

Thanh tra tỉnh

Quý II
20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

4

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2022

Thanh tra tỉnh

Quý II
20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

5

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp cuối năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II
20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

6

Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2022

Công an tỉnh

Quý II
20/5

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

7

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Sở KHĐT

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

8

Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm 2022 và kế hoạch chương trình trọng điểm năm 2023

Sở KHĐT

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

9

Báo cáo tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, kế hoạch năm 2023

Sở KHĐT

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

10

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và phân bổ dự toán ngân sách 2023, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023 - 2025

Sở Tài chính

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

11

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2022, phương án phân bổ vốn đầu tư công năm 2023

Sở KHĐT

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

12

Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

13

Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thanh tra tỉnh

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

14

Báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, gian lận thương mại, thực hành tiết kiệm năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thanh tra tỉnh

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

15

Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp giữa năm 2022

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

16

Báo cáo Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022

Công an tỉnh

Quý IV
10/11

Báo cáo trình HĐND tỉnh

 

II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2022

1

Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế)

Sở Xây dựng/UBND thành phố Huế

Năm 2022

Kế hoạch

 

2

Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp

Sở KHĐT/Sở Công Thương

Năm 2022

Kế hoạch

 

3

Chương trình phát triển văn hoá, du lịch - dịch vụ

Sở Du lịch/Sở VHTT/Sở Công Thương

Năm 2022

Kế hoạch

 

4

Chương trình cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh

Sở Nội vụ/Sở TTTT

Năm 2022

Kế hoạch

 

5

Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

Sở LĐTBXH/Sở Nội vụ

Năm 2022

Kế hoạch

 

6

Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở NNPTNT/Sở LĐTBXH/Ban Dân tộc

Năm 2022

Kế hoạch

 

III.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH TỈNH ỦY (Theo Chương trình làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2022)

1

Đề án Khu công nghệ cao Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Năm 2022

Đề án

 

2

Đề án Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở KHĐT

Năm 2022

Đề án

Chuyển tiếp năm 2021

3

Đề án về phát triển kinh tế - xã hội vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai giai đoạn 2021 - 2030.

Sở KHĐT

Tháng 6

Đề án

 

4

Đề án Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Năm 2022

Đề án

 

5

Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

Sở NNPTNT

Tháng 3

Chương trình

 

IV.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN TRÌNH HĐND TỈNH (Theo Tờ trình số 12774/TTr-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh và Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2022)

1

Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

Sở KHCN

Tháng 01

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

2

Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

Sở KHCN

Tháng 01

Nghị quyết hành chính thông thường

Chuyển tiếp năm 2021

3

Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2022

Sở Nội vụ

Tháng 01

Nghị quyết hành chính thông thường

Chuyển tiếp năm 2021

4

Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHĐT

Tháng 01

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

5

Quy định một số cơ chế chính sách sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị mỹ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tháng 01

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

6

Quy định một số chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vào cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Sở Công Thương

Tháng 01

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

7

Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Tài chính

Tháng 01

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

8

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Sở TNMT

Tháng 01

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

9

Đề nghị công nhận đô thị Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đạt tiêu chí đô thị loại IV

UBND huyện Phong Điền/Sở Xây dựng

Tháng 02

Nghị quyết hành chính thông thường

 

10

Đề án sắp xếp, bán đấu giá các trụ sở làm việc cũ, xây dựng Khu hành chính tập trung huyện Phong Điền.

UBND huyện Phong Điền/Sở Tài chính

Tháng 02

Nghị quyết hành chính thông thường

 

11

Đề án “phát triển chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Sở TTTT

Tháng 02

Nghị quyết hành chính thông thường

 

12

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký, phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tháng 3

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

13

Điều chỉnh Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND ngày 25 tháng 04 năm 2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua Đề án “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”

Sở KHĐT

Tháng 3

Nghị quyết hành chính thông thường

Chuyển tiếp năm 2021

14

Quy định cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025

Sở KHĐT

Tháng 3

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

15

Quy định mức thu giá dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí đáp ứng nhu cầu người học của cơ cở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở GDĐT

Tháng 3

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

16

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tháng 3

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

17

Quy định chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực Bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022-2026.

Sở Y tế

Tháng 3

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

18

Phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở GDĐT

Tháng 4

Nghị quyết hành chính thông thường

Chuyển tiếp năm 2021

19

Đề án “Xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Quốc học - Huế trở thành điểm sáng về chất lượng giáo dục trong sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục của cả nước”

Sở GDĐT

Tháng 4

Nghị quyết hành chính thông thường

Chuyển tiếp năm 2021

20

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ

Sở Xây dựng

Tháng 5

Nghị quyết hành chính thông thường

Chuyển tiếp năm 2021

21

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, khu vực được phép nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở NNPTNT

Tháng 6

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

22

Quy hoạch chung xây dựng Khu vực ven biển từ thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang đến xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc

Sở Xây dựng

Tháng 6

Nghị quyết hành chính thông thường

Chuyển tiếp năm 2021

23

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2023

Sở GDĐT

Tháng 6

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

24

Quy định mức chi công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông; kỳ thi tuyển sinh đầu cấp phổ thông; thi học sinh giỏi các cấp các môn văn hoá; thi chọn học sinh cấp quốc gia và tập huấn học sinh giỏi để dự thi cấp quốc gia; các kỳ thi tập trung cấp tỉnh

Sở GDĐT

Tháng 6

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

25

Đề án công nhận đô thị mới Thanh Hà huyện Quảng Điền

UBND huyện Quảng Điền/Sở Xây dựng

Tháng 6

Nghị quyết hành chính thông thường

 

26

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở KHCN

Tháng 7

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

27

Đề án "Xây dựng Trường THCS Nguyễn Tri Phương trở thành trường trọng điểm, chất lượng cao

Sở GDĐT

Tháng 7

Nghị quyết hành chính thông thường

 

28

Quy định về định mức hỗ trợ quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 tuổi và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐTBXH/Sở Tài chính

Tháng 7

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

29

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2022-2023 trở đi

Sở Tài chính/Sở GDĐT

Tháng 7

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

30

Đề án hỗ trợ phát triển Giáo dục người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030

Sở GDĐT

Tháng 9

Nghị quyết hành chính thông thường

 

31

Quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn nghệ sỹ tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở VHTT

Tháng 10

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Chuyển tiếp năm 2021

32

Đề án “Chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy giá trị nhà rường cổ Bao Vinh”

UBND thành phố Huế/Sở KHĐT

Tháng 10

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

 

33

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Sở Tài chính

Tháng 11

Nghị quyết hành chính thông thường

 

34

Phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Sở Tài chính

Tháng 11

Nghị quyết hành chính thông thường

 

35

Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tháng 11

Nghị quyết hành chính thông thường

 

36

Thông qua quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tháng 12

Nghị quyết hành chính thông thường

 

37

Điều chỉnh và đặt tên đường tại Thành phố Huế đợt XI

UBND thành phố Huế/Sở Văn hóa và Thể thao

Tháng 12

Nghị quyết Quy phạm pháp luật

Tùy tình hình thực tế

B. CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN THÔNG QUA UBND TỈNH

STT

Hình thức văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Cơ quan chủ trì soạn thảo

Thời gian hoàn thành

Ghi chú

I

LĨNH VỰC KINH TẾ TỔNG HỢP

1

Đề án

Quy hoạch và phát triển cây ăn quả có giá trị kinh tế trên địa bàn huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021-2025

UBND huyện Phong Điền

Tháng 01

 

2

Đề án

Sắp xếp, bán đấu giá các trụ sở làm việc cũ, xây dựng Khu hành chính tập trung

UBND huyện Phong Điền

Tháng 01

 

3

Đề án

Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê nhằm triển khai các hoạt động dịch vụ tại các điểm di tích Huế

Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Tháng 02

 

4

Đề án

Phục hồi và phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới 2022-2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 02

 

5

Nghị quyết

Kế hoạch đầu tư công chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 02

Trình HĐND tỉnh

6

Quy hoạch

Chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân phía Nam thành phố tại xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tháng 3

Chuyển tiếp từ năm 2020

7

Chương trình

Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 3

 

8

Chương trình

Phát triển đô thị thị xã Hương Trà đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030

UBND thị xã Hương Trà

Tháng 3

 

9

Đề án

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tháng 3

Chuyển tiếp từ năm 2020

10

Đề án

Phát triển cây ăn quả tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 - 2025

Sở NNPTNT

Tháng 3

Chuyển tiếp từ năm 2021

11

Đề án

Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến 2030

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 4

 

12

Quy hoạch

Tổng thể khu vực tháp Phú Diên và bãi tắm Phú Diên để phục vụ phát triển du lịch, phát huy giá trị di tích

Viện NCPT

Tháng 4

 

13

Đề án

Sắp xếp, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tháng 5

 

14

Đề án

Rà soát đường gom và các đường ngang đấu nối vào các Quốc lộ, đường Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn đến năm 2021, định hướng đến năm 2030

Sở Giao thông vận tải

Tháng 6

Chưa thực hiện trong năm 2021

15

Kế hoạch

Sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2025

Sở TNMT

Tháng 6

 

16

Quy hoạch

Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch sinh thái Ngũ Hồ

Sở Xây dựng

Tháng 6

Trình HĐND tỉnh

17

Đề án

Di dời, tái định cư các hộ bị ảnh hưởng của nhà máy xi măng Đồng Lâm

UBND huyện Phong Điền

Tháng 6

 

18

Quy hoạch

Phân khu xây dựng khu vực Quảng Lợi - Cồn Tộc, huyện Quảng Điền.

UBND huyện Quảng Điền

Tháng 7

Trình HĐND tỉnh

19

Quy hoạch

Phân khu xây dựng khu vực ven biển Quảng Công - Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền.

UBND huyện Quảng Điền

Tháng 7

Trình HĐND tỉnh

20

Đề án

Công nhận đô thị mới Thanh Hà, huyện Quảng Điền đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

UBND huyện Quảng Điền

Tháng 7

Trình HĐND tỉnh

21

Đề án

Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2026 và định hướng đến 2030

Sở NNPTNT

Tháng 8

 

22

Đề án

Đánh giá tổng thể và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường về xử lý hệ thống nước thải tại các chợ trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tháng 8

Chuyển tiếp 2021 tại Công văn số 8502/UBND-ĐC ngày 15/9/2021

23

Đề án

Tổng thể về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

Sở TNMT

Tháng 8

Chuyển tiếp 2021 tại Công văn số 8502/UBND-ĐC ngày 15/9/2021

24

Quy hoạch

Sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

Tháng 9

 

25

Đề án

Tổ chức và điều khiển hệ thống giao thông trên địa bàn thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở Giao thông vận tải

Tháng 9

Chuyển tiếp từ năm 2021

26

Kế hoạch

Phát triển và quản lý phương tiện kinh doanh vận tải đảm bảo phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân và thực trạng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Giao thông vận tải

Tháng 9

 

27

Đề án

Lập Hồ sơ tài nguyên đảo Sơn Chà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tháng 10

Chuyển tiếp 2021 tại Công văn số 8502/UBND-ĐC ngày 15/9/2021

28

Đề án

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022, phân bổ dự toán ngân sách năm 2023, kế hoạch tài chính NSNN 03 năm 2023 - 2025

Sở Tài chính

Tháng 11

Trình HĐND tỉnh theo mục A.IV

29

Đề án

Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021

Sở Tài chính

Tháng 11

Trình HĐND tỉnh theo mục A.IV

30

Quy hoạch

Bổ sung Quy hoạch giao thông tuyến đường kết nối từ Khu B-An Vân Dương về trung tâm thị trấn Phú Đa và Cầu qua phá Phú Đa đi Vinh Xuân, huyện Phú Vang

UBND huyện Phú Vang/Thành phố Huế

Tháng 12

Trình HĐND tỉnh

31

Đề án

Thành lập Cụm Công nghiệp Phú Diên

UBND huyện Phú Vang

Tháng 12

 

32

Quyết định

Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

UBND huyện Quảng Điền

Tháng 12

Trình HĐND tỉnh

33

Quy hoạch

Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế

Sở Xây dựng

Tháng 12

Trình HĐND tỉnh

34

Đề án

Ứng dụng quản lý không gian đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Huế và vùng phụ cận

Sở Xây dựng

Tháng 12

 

35

Đề án

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước

Sở TNMT

Tháng 12

Chuyển tiếp 2021 tại Công văn số 8502/UBND-ĐC ngày 15/9/2021

36

Dự án

Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở TNMT

Tháng 12

Chuyển tiếp 2021 tại Công văn số 8502/UBND-ĐC ngày 15/9/2021

37

Đề án

Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện các công trình dự án năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Sở TNMT

Tháng 12

Trình HĐND tỉnh

II

LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI

1

Chương trình

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2030

Sở KHCN

Tháng 01

Trình HĐND tỉnh

2

Đề án

Chính sách thu hút nguồn nhân lực Bác sĩ cho ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022 - 2026

Sở Y tế

Tháng 01

Trình HĐND tỉnh

3

Đề án

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Sở Y tế

Tháng 01

Trình HĐND tỉnh

4

Đề án

Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025

Trung tâm BTDT Cố đô Huế

Tháng 01

 

5

Chương trình

An toàn lao động, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2022 - 2025

Sở LĐTBXH

Tháng 3

 

6

Đề án

Giảm nghèo bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

Sở LĐTBXH

Tháng 3