Về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2012

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc thành lập Tiểu ban Tuyên truyền, quảng bá của Ban tổ chức Festival Huế 2012 ()
 Bản in]