Về việc thành lập Tiểu ban Du lịch, dịch vụ và hội chợ của Ban tổ chức Festival Huế 2012

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Về việc thành lập Tiểu ban Du lịch, dịch vụ và hội chợ của Ban tổ chức Festival Huế 2012 ()
 Bản in]