Các cá nhân công an

  

TT

Họ và tên

Quê quán

Thời gian tuyên dương

01

Hoàng Thức Bảo

Phong Hiền, Phong Điền, TTH

06.06.1976

02

Nguyễn Thị Lài

Thủy Thanh, Hương Thủy, TTH

06.06.1976

03

Trần Phong (Lưỡng)

Phú An, Phú Vang, TTH

06.06.1976

04

Liệt sĩ Đỗ Nam

Thủy Thanh, Hương Thủy, TTH

06.06.1976

05

Liệt sĩ Nguyễn Văn Trung

Thủy Phương, Hương Thủy, TTH

06.06.1976

06

Liệt sĩ Nguyễn Đình Xướng

Thủy Phương, Hương Thủy, TTH

06.06.1976

07

Liệt sĩ Dương Thanh Bình

Thủy Châu, Hương Thủy, TTH

13.08.1980

08

Liệt sĩ Phan Hữu Sính

Vĩnh Thái, Vĩnh Linh, Quảng Trị

13.08.1980

09

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thưởng

Hương Toàn, Hương Trà, TTH

03.08.1995

10

Liệt sĩ Tôn Thất Cảnh

Thuận Thành, thành phố Huế

03.08.1995

11

Liệt sĩ Hồ Ngọc Ba

Phú Đa, Phú Vang, TTH

03.08.1995

12

Liệt sĩ Nguyễn Duy Luật

Thủy Phương, Hương Thủy, TTH

03.08.1995

13

Liệt sĩ Trần Xuân Ngạn

Phú Xuân, Phú Vang, TTH

03.08.1995

14

Liệt sĩ Nguyễn Quang Yên

Thủy Thanh, Hương Thủy, TTH

03.08.1995

15

Liệt sĩ Hoàng Thị Thí

Phong Thái, Phong Điền, TTH

22.07.1998

16

Liệt sĩ Nguyễn Văn Chính

Thủy Phương, Hương Thủy, TTH

29.01.1996

17

Liệt sĩ Võ Quang Hải (Vũ Hùng Sơn)

Thủy Xuân, thành phố Huế, TTH

29.01.1996

18

Liệt sĩ Trần Xuân Tịnh

Vinh Hà, Phú Vang, TTH

29.01.1996

19

Nguyễn Đình Bảy

Lộc Điền, Phú Lộc, TTH

08.06.2009

 Bản in]
Các bài khác