Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá XI

  
Cập nhật:21/12/2016 4:16:20 CH

 

 

1. Nguyễn Văn Mễ - Trưởng đoàn

2. Nguyễn Duy Hoàng - Phó Trưởng đoàn

3. Nguyễn Khoa Điềm

4. Đoàn Mạnh Giao

5. Nguyễn Thị Thu Hồng

6. Đồng Hữu Mạo

7. Thích Chơn Thiện

8. Hồ On

9. Đinh La Thăng (từ ngày 01/01/2004)

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]