Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá IX

  
Cập nhật:21/12/2016 4:14:56 CH

 

 

1. Lê Đức Anh

2. Võ Nguyên Quảng

3. Nguyễn Đình Ngộ

4. Nguyễn Khoa Kim Bội

5. Thích Thiện Siêu

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]