Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên khoá X

  
Cập nhật:21/12/2016 4:15:33 CH

 

 

1. Ngô Yên Thi

2. Nguyễn Khoa Điềm

3. Trần Xuân Giá

4. Nguyễn Thị Thu Hồng

5. Phạm Huy Chưởng

6. Thích Thiện Siêu

www.thuathienhue.gov.vn
 Bản in]