Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016

  

Vui lòng mở file đính kèm để xem

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]