Chỉ thị về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

  

CHỈ THỊ

Về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp

và thủy sản năm 2016

 

 


Thực hiện quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra. Để đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện thành công Tổng điều tra; UBND tỉnh yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã tập trung chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ theo yêu cầu của phương án và các quy trình áp dụng trong Tổng điều tra như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trong phạm vi địa phương mình quản lý theo đúng các quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh.

2. Trường hợp có sự thay đổi nhân sự trong Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện, Ban Chỉ đạo xã; yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực địa phương mình theo đúng nội dung công văn số 1084/BCĐTW-TTT ngày 28/12/2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực các cấp.

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, thị xã, Chủ tịch UBND thành phố Huế (không thành lập Ban Chỉ đạo TĐT) chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã hoặc Chủ tịch UBND phường (không thành lập Ban Chỉ đạo TĐT) tuyển chọn điều tra viên và tổ trưởng cho các địa bàn điều tra thuộc địa phương mình quản lý. Đối tượng tuyển dụng làm điều tra viên và tổ trưởng cần được chọn theo địa bàn điều tra (thôn, ấp, bản); các tiêu chuẩn khác thực hiện theo đúng hướng dẫn của Phương án Tổng điều tra.

4. Cục Thống kê phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh TRT, các cơ quan thông tin đại chúng (Kênh truyền hình quốc gia VTV8, Báo Thừa Thiên Huế, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh,...) mở đợt tuyên truyền sâu rộng phục vụ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

5. Cục Thống kê là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phương án Tổng điều tra theo đúng nội dung, yêu cầu. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ Tổng điều tra cho Ban Chỉ đạo cấp huyện, nhất là Ban Chỉ đạo xã và đội ngũ điều tra viên, tổ trưởng trực tiếp tham gia công tác Tổng điều tra tại địa bàn. Đảm bảo thống nhất việc tổ chức thực hiện đồng bộ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản vào thời điểm 01 tháng 7 năm 2016. Tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát các nội dung công việc, đảm bảo thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra.

6. Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, huyện, xã; thành viên Ban Chỉ đạo các cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các đơn vị trang trại sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phương án Tổng điều tra kèm theo Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị này.

Nơi nhận:

- BCĐ TĐT TW (để báo cáo);

- Tổng cục Thống kê (để báo cáo);

- TV TU (đế báo cáo);

- TT HĐND tỉnh;

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở ngành liên quan;

- Thành viên BCĐ tỉnh;

- Cục Thống kê tỉnh;

- UBND huyện, thị xã, TP Huế;

- BCĐ cấp huyện, thị xã;

- Chi cục thống kê cấp huyện;

- UBND xã, phường, thị trấn;

- VP: LĐ và các CV;

- Lưu VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cao

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Chỉ thị về triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]