Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016

  

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra

nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016

         

          Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016;

Căn cứ Công văn số 1084/BCĐTW-TTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Trung ương về việc hướng dẫn thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ thường trực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 101/TTr-SNV ngày 27       tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016, gồm các thành viên có tên sau đây:

          1. Trưởng ban:

          - Ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực:

- Ông Nguyễn Trung Tiến, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

3. Các Ủy viên:

a. Mời Bà Lê Thị Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm ủy viên;

b. Mời Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm ủy viên;

c. Ông Hồ Vang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh;

d. Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh;

đ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh;

e. Ông Lê Viết Xuân, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

f. Bà Nguyễn Thị Phương Nam, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

g. Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản thời điểm 01 tháng 7 năm 2016 trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng kế hoạch, nội dung và phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Chế độ làm việc của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1084/BCĐTW-TTT ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

  2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực và các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

  3. Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Cục Thống kê tỉnh.

  4. Trưởng ban Ban Chỉ đạo thành lập Tổ thường trực giúp việc cho Ban Chỉ đạo theo đề nghị của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

  5. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác để điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo.

  6. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục Thống kê, Đài Phát thanh và Truyền hình, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5; - BCĐ TĐT TW (để báo cáo);

- Tổng cục Thống kê (để báo cáo);

- TVTU (đế báo cáo);

- CT và các PCT UBND tỉnh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, thị xã;

- VP: Lãnh đạo, TH, NN;

- Lưu VT. KNNV.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Cao

 

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh năm 2016 (Nhấn vào "Tải về" để xem)
 Bản in]