Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

  

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số 140/QĐ-BKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 02  năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành phương án Tổng điều tra

cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

 

 


BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành Phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (kèm theo Quyết định định này) nhằm thực hiện Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng Phương án quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và Thủ trưởng các cơ quan có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Như điều 3;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Các thành viên Ban chỉ đạo TW;

- Các UBND tỉnh/TP trực thuộc TW

- Các Cục Thống kê tỉnh/TP trực thuộc TW;

- Các thành viên Tổ thường trực BCĐTW;
- Lưu: VT, TCTK (10 bản).

        BỘ TRƯỞNG

         

 

      Đã ký

 

         

       TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 TỔNG ĐIỀU TRA CƠ SỞ KINH TẾ, HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

  Bùi Quang Vinh

 

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 140/QĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành phương án Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 ()
 Bản in]