Kế hoạch số 17/KH-BCĐTĐT ngày 1/6/2012 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh về công tác tuyên truyền Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (giai đoạn 2)

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kế hoạch số 17/KH-BCĐTĐT ngày 1/6/2012 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp tỉnh về công tác tuyên truyền Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 (gia ()
 Bản in]