Quyết định 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012

  
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định 1271/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 ()
 Bản in]